... reālo1.1
[vidusl. lat. realis priekšmetisks, vielisks] - īstenībā esošs, patiess, īstens.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... aksiomām1.2
[gr. axioma] - pamattēze, kas ir pamatā citu tēžu (teorēmu) pierādījumiem, attiecīgās zinātnes teorijas ietvaros aksiomu pieņem bez pierādījuma.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Dedekinda1.3
Šo aksiomu pirmo reizi formulēja vācu matemātiķis R. Dedekinds (1831-1916) savā darbā ``Nepārtrauktība un iracionālie skaitļi'' (publicēts 1872. g.).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...$ B$1.4
Visiem $ a\in A$ un visiem $ b\in B: a\leq
b$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... kopas1.5
Visiem $ a\in A$ un visiem $ b\in B: a\leq
c\leq b$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Ģeometrijā1.6
[gr. ge{\={o\/}}metria zemes mērīšana] - matemātikas nozare, kas pētī gan telpas formas, gan ķermeņu attiecības.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... taisnes1.7
Taisne ar izvēlētu uz tās mērogu $ OE$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... taisni1.8
Jāievēro, ka koordinātu taišņu ir bezgalīgi daudz, bet skaitļu taisne ir viena - reālo skaitļu kopa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...1.1. definīcija. 1.9
[lat. definitio noteikšana] - jēdziena loģiska noteikšana.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... moduli1.10
[lat. modulus mērs] - šo skaitli attēlojošā vektora garums.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... indukcijas1.11
[lat. inductio uzvedināšana] - 1) loģisks slēdziens no atsevišķiem gadījumiem uz vispārīgu secinājumu;
2) mat. matemātiska pierādījuma paņēmiens, kas pamatots uz pāreju no kādam naturālam skaitlim $ n$ pareiza secinājuma uz secinājumu, kas pareizs skaitlim $ n+1$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... naturālo1.12
[lat.naturalis] - dabisks, tāds, kas nav mākslīgs.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... infīms1.13
[lat. infimum] -viszemākais
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... suprems1.14
[lat. supremum] - visaugstākais
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... 1.1. teorēma. ]1.15
[gr. the{\={o\/}}rēma apskatu, apdomāju] apgalvojums, ko pierāda, balstoties vai nu uz aksiomām, vai uz iepriekš pierādītiem apgalvojumiem.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat.1.16
Līdzīgi kā iepriekš var definēt kopas $ E\subset\overline{\mathbb{R}}$ apakšējo robežu un apakšējo slieksni, augšējo robežu un augšējo slieksni. Tikai šoreiz tie var būt arī bezgalīgi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... $ \langle\alpha;\beta\rangle$1.17
Šoreiz $ \alpha,\beta\in\overline{\mathbb{R}}$; $ \alpha\leq\beta$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... eksistē1.18
[fr. exister; lat. exsistere rasties, izcelties] - pastāvēt, būt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Funkcija2.1
[lat. functio izpilde, darbība] - atkarīgais mainīgais lielums.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Lobačevskis2.2
Nikolajs Lobačevskis - krievu mat. (1792 - 1856).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Dirihlē2.3
Ležens Dirihlē - franču mat. (1805 - 1859).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... atbilstību2.4
Visbiežāk apzīmēsim ar $ f$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...$ f(x)$2.5
Tā bieži apzīmē arī pašu funkciju un saka: ``funkcija $ f(x)$''. Šoreiz ar $ x$ saprot patvaļīgo kopas $ D(f)$ elementu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... funkciju2.6
Šoreiz $ x$ un $ y$ ir reālie skaitļi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... formulu2.7
[lat. formula forma, noteikta kārtula] - lielumu kopums, kuri izteikti ar skaitļiem un burtiem un savienoti ar matemātiskām zīmēm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... grafiku2.8
[gr. graphikos uz rakstīšanu, zīmēšanu attiecīgs].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... daļa2.9
Lielākais veselais skaitlis, kas nepārsniedz $ x$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... daļa2.10
$ \{x\}=x-[x]$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... funkcijām2.11
Šoreiz ir domātas skaitliskas funkcijas, t.i., tādas funkcijas, kurām vērtības ir skaitļi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... funkciju2.12
Šādu operāciju var izdarīt arī vairākas reizes.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... funkciju2.13
Skaitliskas funkcijas gadījumā virkni nosauksim par skaitļu virkni.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... progresija2.14
[lat. progressio kustība uz priekšu; attīstība].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...$ f$2.15
Šeit un turpmāk sapratīsim reālā mainīgā reālu funkciju.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...monotonām2.16
[gr. monos viens, viens vienīgs, vienīgais $ +$ ton(i)s vienmuļīgs, garlaicīgs] - tāds, kas mainās vienā virzienā.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... funkciju2.17
[gr. periodos apkārtceļš, riņķojums].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... periodu2.18
Turpmāk ar šādu skaitli sapratīsim $ T$ un nosauksim vienkārši par periodu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...funkciju2.19
Bieži funkcijas $ f$ apvērsto funkciju apzīmē $ f^{-1}$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... augšas2.20
Eksistē tāds $ c\in\mathbb{R}$, ka visiem $ x\in D(f)$ izpildās nevienādība $ \vert f(x)\vert\leq
c$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...konverģē3.1
[fr. converger saiet vienā punktā; lat. convergere tiekties].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat.3.2
Simbols $ \lim$ ir latīņu valodas vārda limes (robeža) jeb tādas pašas nozīmes franču valodas vārda limits saīsinājums.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...diverģentām3.3
[lat. divergens (divergentis) dažādos virzienos ejošs].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Bernulli3.4
Jēkabs Bernulli - šveiciešu matemātiķis (1654-1705).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat.3.5
$ A$ var būt gan skaitlis, gan viens no simboliem $ -\infty$, $ +\infty$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... zīmes3.6
Simbolu $ \infty$ (bezgalība bez zīmes) atšķirībā no iepriekš apskatītajiem simboliem $ -\infty$ un $ +\infty$ saista ar reāliem skaitļiem tikai tā apkārtnes. Ar simbola $ \infty$ $ \varepsilon$ - apkārtni sapratīsim šādu kopu $ U(\infty;\varepsilon)=\left\{x\in\mathbb{R}\vert\;\vert x\vert>\varepsilon\right.$, t.i., simbolu $ -\infty$ un $ +\infty$ $ \varepsilon$ - apkārtņu apvienojumu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... radiāni3.7
[lat. radius stars, rādiuss] - leņķa mērvienība, apmēram $ 57^\circ
17'44,8''$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... patstāvīgi3.8
Izmantojot pretējā pieņēmuma paņēmienu un 3.16. teorēmu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat.3.9
[lat. signum - zīme].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... funkciju3.10
Parasti šādas funkcijas apzīmē ar $ \alpha$, $ \beta$, $ \gamma$ utt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... (skat.3.11
Lasa: $ \alpha$ vienāds ar omikrons (grieķu alfabēta burts) no $ \beta$
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ekvivalentām3.12
[lat. aequivalens] kaut kas līdzvērtīgs, ar tādu pašu nozīmi, tik pat stiprs.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... diskrēti3.13
Šoreiz $ [x]$ vērtības ir naturāli skaitļi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Bolcano 3.14
Bernhards Bolcano - čehu filozofs un matemātiķis (1781-1848).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Veierštrāsa3.15
Kārlis Veierštrāss - vācu matemātiķis (1815-1897).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Košī3.16
Ogistens Košī - franču matemātiķis (1789-1857)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...$ \;(skat.$3.17
Šādu virkni sauksim par fundamentālu virkni.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Heines4.1
Heinrihs Heine - vācu matemātiķis (1821 - 1881)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... punktā4.2
Šoreiz funkcija ir definēta punkta $ x_0$ apkārtnē.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... slieksnis4.3
Ar funkcijas $ f$ augšējo slieksni kopā $ E$ $ \sup\limits_Ef(x)$ sapratīsim šīs funkcijas atbilstošas vērtību kopas $ f(E)$ augšējo slieksni, t.i., $ \sup\limits_Ef(x)=\sup f(E)$.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Kantora4.4
Georgs Kantors - vācu matemātiķis, mūsdienu kopu teorijas pamatlicējs (1845 - 1918)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.