nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.5. Jautājumi Augstāk: 2. FUNKCIJA Iepriekšējais: 2.3.4. Periodiskas funkcijas

2.4. Apvērsta funkcija


Pētot dažas funkcijas, bieži nākas risināt šādu uzdevumu: aprēķināt funkcijas $ f$ vērtību pēc dotās argumenta vērtības $ x_0$. Daudzkārt ir jārisina arī apgrieztais uzdevums: atrast argumenta vērtības, ar kurām funkcija $ f$ iegūst norādīto vērtību $ y_0$.

Apskatīsim divus piemērus.
  1. $ f(x)=2x+1$. Lai atrastu argumenta $ x$ vērtību, ar kuru $ f(x)=y_0$, ir jāatrisina vienādojums $ f(x)=y_0$, t.i., $ 2x+1=y_0$. Atrisinot šo vienādojumu, noskaidrosim, ka ar jebkuru $ y_0$ tam ir vienīgais atrisinājums

    $\displaystyle x=\frac{y_0-1}{2}\/.$

  2. $ f(x)=x^2$. Šoreiz vienādojumam $ f(x)=y_0$ $ (y_0>0)$ ir divi atrisinājumi: $ x_1=\sqrt{y_0}$ un $ x_2=-\sqrt{y_0}$.
2.18. definīcija. 
Funkciju $ f$, kas iegūst katru savu vērtību tikai vienā definīcijas apgabala punktā, nosauksim par apvēršamu funkciju.

Tādējādi $ f(x)=2x+1$ ir apvēršama funkcija, bet $ f(x)=x^2$ $ (x\in\mathbb{R})$ nav apvēršama funkcija.

No apvēršamas funkcijas definīcijas var izdarīt šādu secinājumu: ja funkcija $ f$ ir apvēršama un skaitlis $ a$ pieder tās vērtību apgabalam $ E(f)$, tad vienādojumam $ f(x)=a$ ir viens un tikai viens atrisinājums.

Pieņemsim, ka $ f$ ir apvēršama funkcija. Jebkuram skaitlim $ y_0\in E(f)$ eksistē tikai viena vērtība $ x_0\in D(f)$, ka $ f(x_0)=y_0$. Izveidojot atbilstību starp katru $ y_0$ un $ x_0$, iegūsim jaunu funkciju $ g$, kuras definīcijas apgabals ir $ E(f)$ un vērtību apgabals ir $ D(f)$. Piemēram, apvēršamais funkcijai $ f(x)=2x+1$ jaunās funkcijas $ g$ vērtību brīvi izraudzītajā punktā $ y_0$ var izteikt ar formulu

$\displaystyle g(y_0)=\frac{y_0-1}{2}\/.$

Izmantojot funkcijas $ g$ argumentam parasto apzīmējumu $ x$, rakstīsim

$\displaystyle g(x)=\frac{x-1}{2}\/.$

2.19. definīcija. 
Funkciju $ g$, kas apvēršamās funkcijas $ f$ vērtību apgabala katrā punktā $ x$ iegūst tādu vērtību $ y$, ka $ f(y)=x$, nosauksim par funkcijas $ f$ apvērsto (inverso) funkciju2.19.

Tātad apvērsto funkciju $ g$ var definēt tikai apvēršamai funkcijai $ f$, pie tam $ D(g)=E(f)$ un $ E(g)=D(f)$. Funkcijas $ f$ apvērstā funkcija $ g$ ir vienīgā.

No funkcijas $ f$ grafika var noteikt tās apvērstās funkcijas $ g$ vērtību brīvi izraudzītajā punktā $ a$. Šajā gadījumā punkts ar koordinātu $ a$ jāizvēlas nevis kā parasti uz abscisu ass, bet gan uz ordinātu ass (2.19. zīm.).

\includegraphics[height=5cm]{ievgraf22.eps}

2.19. zīm.

\includegraphics[height=6cm]{ievgraf23.eps}

2.20. zīm.

No apvērstās funkcijas definīcijas izriet, ka $ g(a)$ ir vienāda ar $ b$.

Tādējādi izvēloties citādu koordinātu sistēmu, kurā arguments tiek atlikts uz ordinātu ass, bet funkcijas vērtība uz abscisu ass, var uzskatīt, ka funkcijai $ f$ apvērstās funkcijas $ g$ grafiks sakrīt ar funkcijas $ f$ grafiku parastajā koordinātu sistēmā. Lai attēlotu funkcijas $ g$ grafiku parastajā koordinātu sistēmā, jākonstruē funkcijai $ f$ grafikam simetrisks grafiks attiecībā pret taisni $ y=x$ (2.20. zīm.), jo pret šo taisni ir simetriski punkti $ (a;b)$ un $ (b;a)$. Tātad funkcijas $ f$ apvērstās funkcijas $ g$ grafiks ir simetrisks funkcijas $ f$ grafikam attiecībā pret taisni $ y=x$.
2.1. teorēma. 
[Par apvērstu funkciju monotonai funkcijai].

Ja funkcija $ f$ aug (vai dilst) intervālā $ I$, tad šī funkcija ir apvēršama. Funkcijas $ f$ apvērstā funkcija $ g$, kas definēta kopā $ f(I)$, arī ir augoša (vai dilstoša).

$ \blacktriangleright$ Apskatīsim tikai gadījumu, kad $ f$ ir intervālā $ I$ augoša funkcija. Vispirms pierādīsim, ka šī funkcija ir apvēršama, t.i., kādu arī neizvēlētos skaitli $ a$ no funkcijas $ f$ vērtībām, ko tā iegūst, ja $ x$ pieder intervālam $ I$, šajā intervālā vienādojumam $ f(x)=a$ ir vienīgais atrisinājums $ x=b$. Pieņemsim, ka intervālā $ I$ ir vēl viens tāds skaitlis $ c\neq b$, ka
$ f(c)=a=f(b)$. Tādā gadījumā $ c<b$ vai $ c>b$. Funkcija $ f$ intervālā $ I$ ir augoša, tāpēc $ f(c)<f(b)$ vai $ f(c)>f(b)$, kas ir pretrunā ar vienādību $ f(c)=f(b)$. Tāpēc pieņēmums ir nepareizs un intervālā $ I$ skaitlis $ b$ ir vienādojuma $ f(x)=a$ vienīgā sakne. Tātad $ f$ ir apvēršama funkcija. Atliek pierādīt, ka funkcijas $ f$ apvērstā funkcija $ g$ aug kopā $ f(I)$. Pieņemsim, ka $ x_1$ un $ x_2$ ir brīvi izraudzītas vērtības no kopas $ f(I)$, turklāt $ x_1<x_2$ un $ y_1=g(x_1)$, $ y_2=g(x_2)$. Pieņemsim, ka $ y_1\geq y_2$. Pēc apvērstās funkcijas definīcijas $ x_1=f(y_1)$ un $ x_2=f(y_2)$. Ievērojot, ka $ f$ ir augoša funkcija un pēc pieņēmuma $ y_1\geq y_2$, iegūsim, ka $ f(y_1)\geq f(y_2)$, t.i., $ x_1\geq x_2$, kas ir pretrunā ar pieņēmumu $ x_1<x_2$. Tāpēc atliek secināt, ka $ y_1<y_2$, t.i., $ g(x_1)<g(x_2)$. Funkcija $ g$ aug kopā $ f(I)$. $ \blacktriangleleft$nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.5. Jautājumi Augstāk: 2. FUNKCIJA Iepriekšējais: 2.3.4. Periodiskas funkcijas

2003-02-24