nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2.3. Maksimuma gadījums Augstāk: 3.2. Lineārās programēšanas uzdevumu risināšanas grafiskā Iepriekšējais: 3.2.1. Apraksts

3.2.2 Minimuma gadījums

Atrisināsim grafiski šādu problēmu.

Problēma par optimālu pirkšanas plānu. Kādas valsts pieprasījums pēc naftas produktiem (miljonos tonnu) ir šāds:


Naftas produkts Daudzums (miljonos tonnu)
Aviācijas degviela 1
Benzīns 5,5
Dīzeļdegviela 7


Tiek sastādīts šķidrās naftas pirkšanas plāns nākamajam gadam. Naftu iepērk no diviem atsevišķiem avotiem (apzīmēsim tos ar A un B). Naftas A un B sastāvs (procentos) ir šāds.


  Aviācijas degviela (%) Benzīns (%) Dīzeļdegviela (%)
Nafta no avota A 5 50 45
Nafta no avota B 15 35 50


Naftas no avota A cena par vienu tonnu ir $ $ 300$, bet naftas no avota B cena par tonnu - $ $ 280$. Cik jānopērk naftas no abiem avotiem, lai nodrošinātu valsti ar nepieciešamo degvielas daudzumu un samaksa par šķidro naftu būtu minimālā?

Atrisinājums. Formalizēsim doto problēmu.

Apzīmēsim:
$ x_{1}$ - naftas no avota A daudzums (miljonos tonnu),
$ x_{2}$ - naftas no avota B daudzums (miljonos tonnu).

Pirkšanas ierobežojumi:

\begin{displaymath}\begin{array}{cccccc} \text{aviācijas degvielai -} & 0,05x_{1...
...gvielai -} & 0,45x_{1} & + & 0,5x_{2} & \geq & 7.  \end{array}\end{displaymath}    


Mērķa funkcija - pirktās naftas cena:

$\displaystyle L=300x_{1}+280x_{2}.$ (3.8)


Tātad matemātiski doto problēmu var formulēt šādi:

\begin{displaymath}\begin{array}{l} L=300x_{1}+280x_{2}\longrightarrow min ,\  ...
...{1}+0,5x_{2}\geq 7,\  x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0. \end{array}\end{displaymath} (3.9)


Nav būtiski, ka nevienādībās (3.9) figurē zīme $ \geq$. Ja nevienādību (3.9) abas puses pareizinātu ar ``-1'', tad šīs nevienādības būtu formā (3.7).


Konstruējot pieļaujamo apgabalu ir mērķtiecīgi nevienādības (3.9) pārrakstīt šādi:

\begin{displaymath}\begin{array}{l} 5x_{1}+15x_{2}\geq 100,\  50x_{1}+35x_{2}\g...
...1}+50x_{2}\geq 700,\  x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0, \end{array}\end{displaymath}    

jeb

\begin{displaymath}\begin{array}{l} x_{2}\geq-\frac{1}{3}x_1+\frac{20}{3},\medsk...
...{10}x_1+14,\medskip\  x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0. \end{array}\end{displaymath}    

Pieļaujamais apgabals ir attēlots 3.3. zīmējumā.

\includegraphics[width=14cm]{C:/TEXfiles/felikss/3n3zcol.eps}

3.3. zīm. 


Tātad pieļaujamā apgabala robežu veido divas koordinātu līnijas un šādas taisnes:

taisne $ CD$ ar vienādojumu $ x_{2}=-\frac{1}{3}x_{1}+\frac{20}{3}$;


taisne $ AB$ ar vienādojumu $ x_{2}=-\frac{10}{7}x_{1}+\frac{110}{7}$;


taisne $ BC$ ar vienādojumu $ x_{2}=-\frac{9}{10}x_{1}+ 14$.


Ierobežojumiem atbilst kopas:

$ G_{1}$ - pusplakne virs taisnes $ CD$;
$ G_{2}$ - pusplakne virs taisnes $ AB$;
$ G_{3}$ - pusplakne virs taisnes $ BC$;
$ G_{4}$ - pusplakne, kurā $ x_{1}\geq 0$;
$ G_{5}$ - pusplakne, kurā $ x_{2}\geq 0$.

Pieļaujamais apgabals - kopu $ G_{i}$ $ (i=1,2,3,4,5)$ šķēlums $ F=
\bigcap\limits_{i=1}^5G_{i}$ - bezgalīgs daudzstūris.

Mērķa funkcijas līmeņlīniju vienādojums

$\displaystyle 300x_{1}+280x_{2}=c_1$    

vai

$\displaystyle x_{2}=-\frac{15}{14}x_{1}+ c.$    

Kad $ c = 0$, līmeņlīnija iet caur punktu $ O$, kad $ c=10$, līmeņlīnija ieņem stāvokli $ GH$. Secinājums: palielinot parametru $ c$, līmeņlīnijas tiek paralēli pārnestas uz augšu. Ir skaidrs, ka eksistē parametra $ c$ vērtība, kuru apzīmēsim ar $ c_{\ast}$, kurai līmeņlīnija

$\displaystyle x_{2}=-\frac{15}{14}x_{1}+c_{\ast}$    

pieskarsies apgabalam $ F$ no apakšas un šis pieskaršanās punkts arī būs mūsu problēmas minimuma punkts. Lai atrastu pieskaršanās punktu, sakārtosim koeficientus pie $ x_1$ taišņu $ CD$, $ AB$, $ BC$, $ GH$ vienādojumos augošā secībā:

$\displaystyle -\frac{10}{7}<-\frac{15}{14}<-\frac{9}{10}<-\frac{1}{3}.$    

Jo mazāks ir koeficients (bet lielāks pēc moduļa), jo attiecīgā taisne ir slīpāka. Acīmredzot, taisne ar koeficientu $ -\frac{15}{14}$ pieskaras apgabalam $ F$ taišņu

$\displaystyle x_{2}=$ $\displaystyle \;-\frac{10}{7}x_{1}+\frac{110}{7},$    
$\displaystyle x_{2}=$ $\displaystyle \;-\frac{9}{10}x_{1}+14$    

krustpunktā. Risinot divu lineāro vienādojumu sistēmu, iegūstam atbildi (un līdz ar to arī optimālo šķidrās naftas pirkšanas plānu):

$\displaystyle x_{1}=$ $\displaystyle \;3\frac{9}{37}\;\;$(miljonu tonnu)$\displaystyle ,$    
$\displaystyle x_{2}=$ $\displaystyle \;11\frac{3}{37}\;\;$(miljonu tonnu)$\displaystyle .$    


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2.3. Maksimuma gadījums Augstāk: 3.2. Lineārās programēšanas uzdevumu risināšanas grafiskā Iepriekšējais: 3.2.1. Apraksts

2002-05-04