nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2.4. Speciālgadījumi Augstāk: 3.2. Lineārās programēšanas uzdevumu risināšanas grafiskā Iepriekšējais: 3.2.2 Minimuma gadījums

3.2.3. Maksimuma gadījums

Atrisināsim grafiski šādu problēmu par maksimuma atrašanu.

Problēma par optimālu ražošanas plānu. Uzņēmums ražo divu veidu izstrādājumus A un B. Lai saražotu vienu izstrādājuma A vienību ir nepieciešams $ 1$ kg metāla un $ 5$ kg plastmasas, bet, lai saražotu vienu izstrādājuma B vienību, ir vajadzīgi $ 9$ kg metāla un $ 1$ kg plastmasas. Noliktavā atrodas $ 540$ kg metāla un $ 500$ kg plastmasas. Vienas izstrādājuma A vienības cena ir $ $ 60$, bet vienas B izstrādājuma vienības cena ir $ $ 180$.

Cik daudz jāsaražo A un B izstrādājumu vienību, lai peļņa būtu maksimālā?

Risinājums. Formalizēsim problēmu.

Apzīmēsim:

$ x_{1}$ - produkcijas A vienību daudzums (gabalos);
$ x_{2}$ - produkcijas B daudzums (gabalos).

\includegraphics[width=12cm]{C:/TEXfiles/felikss/3n4zcol.eps}

3.4. zīm. 

Formulēsim nosacījumus, ka materiālu noliktavā ir pietiekamā daudzumā:

\begin{displaymath}\begin{array}{ccccc} x_{1}&+&9x_{2}&\leq\  5x_{1}&+&x_{2}&\leq&500. \end{array}\end{displaymath}    

Mērķa funkcija - saražotās produkcijas cena:

$\displaystyle L=60x_{1}+180x_{2}.$    

Doto problēmu matemātiski var formulēt šādi:

\begin{displaymath}\begin{array}{l} L=60x_{1}+180x_{2}\longrightarrow max,\  x_...
...{1}+x_{2}\leq 500,\  x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0. \end{array}\end{displaymath}    

Lai konstruētu pieļaujamo apgabalu, pārrakstīsim ierobežojumus formā:

\begin{displaymath}\begin{array}{l} x_{2}\leq-\frac{1}{9}x_{1}+ 60,\medskip\  x_{2}\leq-5x_{1}+ 500,\  x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0 . \end{array}\end{displaymath}    

Pieļaujamais apgabals (skat. 3.4. zīm.) ir četrstūris $ ABCO$, kuru veido koordinātu asis un taisnes:

taisne $ AB$ ar vienādojumu $ x_{2}=-\frac{1}{9}x_{1}+60$;


taisne $ BC$ ar vienādojumu $ x_{2}=-5x_{1}+500$.

Mērķa funkcijas līmeņlīniju vienādojums:

$\displaystyle 60x_{1}+180x_{2}=c_{1}$    

vai

$\displaystyle x_{2}=-\frac{1}{3}x_{1}+ c.$    

3.4. zīmējumā līmeņlīnija $ FE:\;x_{2}=-\frac{1}{3}x_{1}+50$ ir attēlota ar raustītu līniju. Parametram $ c$ pieaugot, līmeņlīnijas virzās paralēli uz augšu. Skaidrs, ka punkts $ B$ ir pēdējais punkts, kurš ir kopīgs līmeņlīnijai un pieļaujamajam apgabalam. Par to var arī pārliecināties, salīdzinot koeficientus pie $ x_{1}$ taišņu $ AB$, $ BC$ un $ FE$ vienādojumos:

$\displaystyle -5<-\frac{1}{3}<-\frac{1}{9}.$    

Lai atrastu punkta $ B$ koordinātas, risinām vienādojumu sistēmu

$\displaystyle \left\{\begin{array}{ccl} x_{2} &= &-\frac{1}{9}x_{1}+60,\medskip\  x_{2} &= &-5x_{1}+500. \end{array}\right.$    

Atrisinājums: $ x_{1}=90$, $ x_{2}=50$.

Iegūtā peļņa (mērķa funkcijas vērtība):

$\displaystyle L=60\cdot 90+180\cdot 50=14 400.$    

Salīdzinājumam,

$\displaystyle L=180\cdot 60=10 800,$    

ja ražotu tikai dārgāko produkciju B. Tad metāls tiktu izmantots pilnībā, bet daļa plastmasas paliktu neizmantota. Šim variantam 3.4. zīmējumā atbilst punkts $ A$. Ja ražotu tikai produkciju A, tad peļnas apjoms

$\displaystyle L =60\cdot 100=6 000.$    

Šim gadījumam 3.4. zīmējumā atbilst punkts $ C$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2.4. Speciālgadījumi Augstāk: 3.2. Lineārās programēšanas uzdevumu risināšanas grafiskā Iepriekšējais: 3.2.2 Minimuma gadījums

2002-05-04