nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2. Lineārās programēšanas uzdevumu risināšanas grafiskā Augstāk: 3. LINEĀRĀS PROGRAMMĒŠANAS UZDEVUMI Iepriekšējais: 3. LINEĀRĀS PROGRAMMĒŠANAS UZDEVUMI

3.1. Ievads

1. problēma. Aplūkosim $ (x_1;x_2)$-plaknes apgabalu, kuru nosaka nevienādības:

$\displaystyle 5x_{1}+3x_{2}\leq 105,$ (3.1)
$\displaystyle 2x_{1}+4x_{2}\leq 70,$ (3.2)
$\displaystyle x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0.$ (3.3)

Šis apgabals ir attēlots 3.1. zīmējumā. Plaknes $ (x_{1};x_{2})$ punkti, kuri apmierina nevienādību $ 5x_{1}+3x_{2}\leq 105$, atrodas zem taisnes $ DB$, kuras vienādojums ir $ 5x_{1}+3x_{2}=105$; punkti, kuri apmierina nevienādību $ 2x_{1}+4x_{2}\leq 70$, atrodas zem taisnes $ AE$, kuras vienādojums ir $ 2x_{1}+4x_{2}=70$. Ņemot vērā nosacījumus $ x_{1}\geq 0$ un $ x_{2}\geq 0$, secinām, ka apgabals, kuru nosaka nevienādības (3.1), (3.2) un (3.3), ir daudzstūris $ ACDO$.

\includegraphics[width=9cm]{C:/TEXfiles/felikss/3n1zcol.eps}

3.1. zīm. 

Aplūkosim taišņu saimi

$\displaystyle 200x_{1}+160x_{2}=\alpha,$ (3.4)

parametram $ \alpha $ piešķirot dažādas vērtības. Ja $ \alpha=0$, tad (3.4) nosaka taisni ar vienādojumu

$\displaystyle 200x_{1}+160x_{2}=0$    

jeb

$\displaystyle 5x_{1}+4x_{2}=0.$    

Šī taisne iet caur punktu $ O$ un 3.1. zīmējumā ir apzīmēta ar $ GH$.

Jautājums. Kādām parametra $ \alpha $ vērtībām taisne (3.4) satur kopējus punktus ar apgabalu $ ACDO$?

Atrisinājums. Ja $ \alpha=0$, tad taisne (3.4) ir attēlota 3.1. zīmējumā. Palielinot parametru $ \alpha $, šī taisne virzās paralēli sev bultiņas virzienā, šķērsojot apgabalu $ ACDO$. Acīmredzami eksistē parametra $ \alpha $ vērtība $ \alpha_0$, kurai taisne (3.4) iet caur punktu $ C$ (punkts $ C$ ir daudzstūra $ ACDO$ virsotne). Pie turpmākas parametra $ \alpha $ palielināšanas taisne pārvietojas uz augšu - bultiņas virzienā - un tai vairs nav kopēju punktu ar apgabalu $ ACDO$.

Atbilde. Maksimālā parametra $ \alpha $ vertība, kurai taisnei $ 200x_{1}+160x_{2}=\alpha$ ir kopējie punkti ar apgabalu $ ACDO$, ir vērtība $ \alpha_0$, kurai taisne (3.4) iet caur punktu $ C$.

Lai atrastu $ \alpha_0$ vērtību, vispirms aprēķināsim punkta $ C$ koordinātas. Tā kā $ C$ ir taišņu $ 5x_{1}+3x_{2}=105$ un $ 2x_{1}+4x_{2}=70$ krustpunkts, tad, atrisinot lineāru vienādojumu sistēmu

$\displaystyle \left\{ {\begin{array}{ccc}
5x_1 + 3x_2 & = &0, \\
2x_1 + 4x_2 & = &0, \\
\end{array}} \right.
$

atrodam, ka punkta $ C$ koordinātas ir $ x_{1}=15$, $ x_{2}=10$. Ievietojot šīs koordinātas vienādojumā (3.4), iegūsim:

$\displaystyle \alpha_0=200\cdot 15+160\cdot 10=4600.$    

2. problēma. Uzņēmums ražo $ 2$ veidu izstrādājumus, kurus apzīmēsim ar $ X_{1}$ un $ X_{2}$. Lai saražotu izstrādājuma $ X_{1}$ vienību, ir vajadzīgas $ 5$ darba stundas konveijeru cehā un $ 2$ darba stundas komplektēšanas cehā. Lai saražotu izstrādātu izstrādājuma $ X_{2}$ vienību, ir vajadzīgas $ 3$ darba stundas konveijeru cehā un $ 4$ darba stundas komplektēšanas cehā. Tehnoloģisku iemeslu dēļ mēnesī ir iespējams izmantot tikai $ 105$ darba stundas konveijeru cehā un $ 70$ darba stundas komplektēšanas cehā. Izstrādājuma $ X_{1}$ vienības cena ir Ls $ 200$, bet izstrādājuma $ X_{2}$ vienības cena ir Ls $ 160$.

Jautājums. Cik izstrādājumu $ X_{1}$ un $ X_{2}$ vienību ir jasaražo, lai ienākums būtu maksimāls?

Kas saista 1. problēmu, kurai ir ģeometriski-algebrisks raksturs, un 2. problēmu, kurai ir ekonomisks raksturs? Abās problēmās figurē vienādi skaitļi $ 2$, $ 3$, $ 4$, $ 5$, $ 70$, $ 105$. Un vēl?

No pirmā acu uzmetiena liekas, ka ir jāražo tikai izstrādājumi $ X_{1}$, jo tie maksā dārgāk. Dalām skaitli $ 105$ ar $ 5$ un iegūstam, ka mēnesī konveijeru cehā var apstrādāt 1. izstrādājuma $ 21$ vienību. Dalot $ 70$ ar $ 2$, iegūstam, ka komplektēšanas cehā var apstrādāt $ x_{1}$ izstrādājuma $ 35$ vienības. Izrādās, ka uzņēmums mēneša laikā var saražot 1. izstrādājuma $ 21$ vienību, noslogojot konveijeru cehu, bet tad komplektēšanas cehs nebūs noslogots $ 28$ stundas (aprēķins: $ 21\cdot 2=42$, $ 70-42=28$). Ienākuma aprēķins: $ 21\cdot 2000=4200$ Ls. Bet vai nevarētu kopā ar 1. izstrādājumu ražot arī zināmu daudzumu 2. izstrādājuma, lai noslogotu ražošanu? Vai tādā gadījumā ienākums nebūtu lielāks?

Tagad formulēsim 2. problēmu matemātiski. Apzīmēsim saražoto izstrādājuma $ X_{1}$ daudzumu ar $ x_{1}$, bet saražoto izstrādājuma $ X_{2}$ daudzumu ar $ x_{2}$. Tad ienākumu var aprēķināt pēc šādas formulas:

$\displaystyle P=200x_{1}+160x_{2}.$    

Acīmredzot, $ x_{1}$, $ x_{2}$ un $ P$ nevar pieņemt pēc patikas lielas vērtības, jo ražošanas procesam ir ierobežojumi. Pirmais ierobežojums:

$\displaystyle 5x_{1}+3x_{2}\leq 105,$    

jo konveijeru cehā abu izstrādājumu ražošanai var izmantot ne vairāk kā $ 105$ darba stundas mēnesī. Otrais ierobežojums:

$\displaystyle 2x_{1}+4x_{2}\leq 70,$    

jo komplektēšanas cehu abu izstrādājumu ražošanai var izmantot ne vairāk ka $ 70$ darba stundas mēnesī. Papildus ierobežojumi:

$\displaystyle x_{1}\geq 0,\;\; x_{2}\geq 0$    

(nevar saražot negatīvu daudzumu izstrādājumu).

Tātad ir jāatrisina šāda matemātiska problēma:

\begin{displaymath}\begin{array}{c} P=200x_{1}+160x_{2}\longrightarrow max, \ ...
...{1}+4x_{2}\leq 70, \ x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0, \end{array}\end{displaymath} (3.5)

t.i., jāatrod lineāras funkcijas maksimums ar ierobežojumiem lineāru nevienādību formā, citiem vārdiem sakot, ir jāatrisina tā saucamais lineārās programmēšanas uzdevums.

Par lineārās programmēšanas uzdevumu sauc lineāras funkcijas ekstrēma atrašanu, t.i.,

$\displaystyle Lx=k_{1}x_{1}+k_{2}x_{2}+\cdots+k_{n}x_{2}\longrightarrow$ ekstrēms$\displaystyle ,$ (3.6)

pie lineāriem ierobežojumiem:

\begin{displaymath}\begin{array}{ccccc} a_{11}x_{1}+&\cdots& +a_{1n}x_n & \leq &...
...a_{n1}x_{1}+&\cdots& +a_{nn}x_n & \leq & b_n\/. \ \end{array}\end{displaymath} (3.7)

Funkciju (3.6) sauc par mērķa funkciju.

Piemēram, 1. problēmā funkcija

$\displaystyle L=200x_{1}+160x_{2}$    

ir mērķa funkcija, kurai tiek meklēts minimums pie lineāriem ierobežojumiem:

\begin{displaymath}\begin{array}{ccccc} 5x_1&+&3x_2&\leq& 105\/, \ 2x_1&+&4x_2...
...\/, \ -x_1&&&\leq& 0\/, \ &&-x_2&\leq& 0\/. \ \end{array}\end{displaymath}    

Šeit $ n = 2$ (- mainīgo skaits), $ m = 4$ (- ierobežojumu skaits), nevienādību (3.7) labajā pusē atrodošies skaitļi veido vektoru $ b=(105;70;0;0)$, bet nevienādību (3.7) koeficienti $ a_{ij}$ veido $ 2\times 4$ matricu

$\displaystyle A=\left\Vert{\begin{array}{cc} 5&3 \ 2&4 \ -1&0 \ 0&-1 \ \end{array}} \right\Vert.$    


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2. Lineārās programēšanas uzdevumu risināšanas grafiskā Augstāk: 3. LINEĀRĀS PROGRAMMĒŠANAS UZDEVUMI Iepriekšējais: 3. LINEĀRĀS PROGRAMMĒŠANAS UZDEVUMI

2002-05-04