nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.7. Augstāku kārtu atvasinājumi Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.5. Saliktas funkcijas diferencēšana

3.6. Atvasinājums norādītajā virzienā. Gradients


Apskata punkta $ P_0(x_0,y_0)$ apkārtnē definētu funkciju $ f(x,y)$ un staru $ \ell$ ar sākumu punktā $ P_0$. Uz stara $ \ell$ punkta $ P_0$ apkārtnē izvēlas punktu $ P(x,y)$ (3.3. zīm.).

\includegraphics[height=8cm]{14.eps}

3.3. zīm.

3.5. definīcija. 
Ja attiecībai $ \frac{f(P)-f(P_0)}{\Delta\ell}$, kur $ \Delta\ell$ - nogriežņa $ PP_0$ garums, eksistē robeža, kad $ \Delta\ell\rightarrow 0$, tad šo robežu sauc par funkcijas $ z~=~f(x,y)$ atvasinājumu punktā $ P_0$ norādītajā virzienā $ \ell$ un apzīmē $ \frac{\partial z}{\partial\ell}$, tādējādi $ \frac{\partial z}{\partial\ell}=\lim\limits_{\Delta\ell\rightarrow 0}
\frac{f(P)-f(P_0)}{\Delta\ell}$.
3.6. piezīme. 
Parasti uz stara izvēlas kādu vektoru $ \overrightarrow{\ell}$, kura virziens sakrīt ar šī stara virzienu.
  1. Acīmredzami $ \frac{\partial z}{\partial x}$ ir funkcijas $ z=f(x,y)$ atvasinājums $ Ox$ ass pozitīvajā virzienā, bet $ \frac{\partial z}{\partial
y}$ - $ Oy$ ass pozitīvajā virzienā.
  2. Atvasinājums $ \frac{\partial z}{\partial\ell}$ raksturo funkcijas $ z=f(x,y)$ izmaiņas ātrumu punktā $ P_0(x_0,y_0)$ virzienā $ \overrightarrow{\ell}$.
  3. Turpmāk var uzskatīt, ka $ \overrightarrow{\ell}$ - vienības vektors, tāpēc tā koordinātas ir $ \cos\alpha$ un $ \cos\beta$, kur $ \alpha,\beta$ - leņķi, kurus veido $ \overrightarrow{\ell}$ ar $ Ox$ un $ Oy$ asu pozitīvajiem virzieniem (3.3. zīm.). Acīmredzami $ \beta=\frac{\pi}{2}-\alpha$, tāpēc $ \cos\beta=\sin\alpha$ un $ \overrightarrow{\ell}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$.
3.6. teorēma. 
Ja funkcijai $ z=f(x,y)$ punktā $ P_0(x_0,y_0)$ eksistē nepārtraukti parciālie atvasinājumi, tad tai eksistē šajā punktā atvasinājums $ \frac{\partial z}{\partial\ell}$ jebkurā virzienā $ \overrightarrow{\ell}=(\cos\alpha,\cos\beta)$, pie tam

$\displaystyle \boxed{\frac{\partial z}{\partial\ell}=\frac{\partial z}{\partial...
...c{\partial z}{\partial
x}\cos\alpha+\frac{\partial z}{\partial y}\sin\alpha\/.}$

$ \blacktriangleright$ Saskaņā ar punktā diferencējamas funkcijas pietiekamo nosacījumu funkcija $ z=f(x,y)$ diferencējama punktā $ P_0(x_0,y_0)$. Tāpēc

$\displaystyle \Delta z=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta
x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y+\gamma_1\Delta
x+\gamma_2\Delta y\/,$

kur $ \gamma_1,\gamma_2$ - bezgalīgi mazas funkcijas, kad $ \Delta x\rightarrow 0$ un $ \Delta y\rightarrow 0$. Iegūst, ka

$\displaystyle \frac{\Delta z}{\Delta\ell}=\frac{\partial z}{\partial
x}\cdot\fr...
...ll}+\gamma_1\frac{\Delta x}{\Delta\ell
}+\gamma_2\frac{\Delta y}{\Delta\ell}\/,$

kur $ \frac{\Delta
x}{\Delta\ell}=\cos\alpha$, $ \frac{\Delta y}{\Delta\ell
}=\sin\alpha=\cos\beta$. Tāpēc

$\displaystyle \frac{\Delta z}{\Delta\ell}=\frac{\partial z}{\partial x}\cos\alpha+
\frac{\partial z}{\partial
y}\cos\beta+\gamma_1\cos\alpha+\gamma_2\cos\beta\/.$

Acīmredzami, ja $ \Delta\ell\rightarrow 0$, tad arī $ \Delta x\rightarrow 0$ un $ \Delta y\rightarrow 0$. Tāpēc eksistē

\begin{multline*}
\lim\limits_{\Delta\ell\rightarrow 0}\frac{\Delta
z}{\Delta\el...
...z}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial z}{\partial
y}\cos\beta.
\end{multline*}

Tādējādi eksistē $ \frac{\partial z}{\partial\ell}=\frac{\partial
z}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial z}{\partial y}\cos\beta$. $ \blacktriangleleft$

Apskata vektorus $ \overrightarrow{a}=\left(\frac{\partial z
}{\partial x},\frac{\partial z }{\partial y}\right)$ un $ \overrightarrow{\ell}=(\cos\alpha,\cos\beta)$. Šo vektoru skalārais reizinājums $ \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{\ell}=\frac{\partial
z}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial z}{\partial y}\cos\beta$ acīmredzami ir $ \frac{\partial z}{\partial\ell}$. Tādējādi $ \frac{\partial
z}{\partial\ell}=\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{\ell}$. Šo vektoru skalāro reizinājumu var uzrakstīt arī citā formā - vektoriālajā formā: $ \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{\ell}=\left\vert\overrightarrow{a}\right\vert
\cdot\left\vert\overrightarrow{\ell}\right\vert\cos\varphi$, kur $ \varphi$ - leņķis starp vektoriem $ \overrightarrow{a}$ un $ \overrightarrow{\ell}$. Šo vektoru skalārais reizinājums sasniedz maksimālo vērtību, ja $ \cos\varphi=1$, t.i., ja $ \varphi=0$. Seko, ka funkcijai $ z=f(x,y)$ vislielākais izmaiņas ātrums ir virzienā $ \overrightarrow{\ell}=\left(\frac{\partial z}{\partial
x},\frac{\partial z}{\partial y}\right)$.
3.6. definīcija. 
Vektoru $ \left(\frac{\partial z}{\partial
x},\frac{\partial z}{\partial y}\right)$, kas raksturo funkcijas $ z=f(x,y)$ vislielākās izmaiņas ātrumu punktā $ P_0(x_0,y_0)$, sauc par šīs funkcijas gradientu3.1 punktā $ P_0$ un apzīmē $ \grad z$ jeb $ \grad f(P_0)$. Tādējādi $ \grad z=\left(\frac{\partial z}{\partial
x},\frac{\partial z}{\partial y}\right)$ un

$\displaystyle \boxed{\frac{\partial z}{\partial\ell}=\grad z\cdot\overrightarrow{\ell}\/.}$

3.7. piezīme. 
Triju argumentu funkcijai $ u=f(x,y,z)$

$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial\ell}=\frac{\partial u}{\partial x}\cos...
...rac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\;,$

kur $ \alpha,\beta,\gamma$ - leņķi atbilstoši ar asīm $ Ox,Oy,Oz$,
$ \grad u=\left(\frac{\partial u}{\partial
x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial
z}\right)$.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.7. Augstāku kārtu atvasinājumi Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.5. Saliktas funkcijas diferencēšana

2002-06-21