nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.4. Diferencēšanas likumi Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1.2. Funkcijas atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā

1.3. Funkcijas diferenciālis un tā ģeometriskā interpretācija

Apskatīsim funkciju $ f$, kas ir diferencējama punktā $ x_0$. Kā tika noskaidrots 1.2. teorēmas pierādījumā, funkcijas pieaugumu šajā punktā var uzrakstīt šādi:

$\displaystyle \Delta f(x_0)=f'(x_0)\Delta x+\alpha(\Delta x)\Delta x,\footnotemark $

kur $ \lim\limits_{\Delta x\rightarrow
0}\alpha(\Delta x)=0$.

Kā redzams, funkcijas pieaugums ir divu saskaitāmo summa. Pirmais saskaitāmais $ f'(x_0)\Delta x$ ir lineārs attiecībā pret $ \Delta x$. Otrais saskaitāmais $ \alpha(\Delta x)\Delta x$ ir augstākas kārtas bezgalīgi maza funkcija salīdzinājumā ar $ \Delta x$, kad $ \Delta x\rightarrow 0$. Funkcijas pieaugumā noteicošā loma ir pirmajam saskaitāmajam, tāpēc to uzskata par funkcijas pieauguma galveno daļu.

1.8. definīcija. Punktā $ x_0$ diferencējamas funkcijas $ f$ pieauguma šajā punktā galveno daļu, kas ir lineāra attiecībā pret $ \Delta x$, sauc par šīs funkcijas diferenciāli punktā $ x_0$ un apzīmē ar $ df(x_0)$, t.i.,

$\displaystyle df(x_0)=f'(x_0)\Delta x.$

Mazām $ \Delta x$ vērtībām funkcijas pieaugums $ \Delta f(x_0)$ ir aptuveni vienāds ar funkcijas pieauguma galveno daļu $ f'(x_0)\Delta x$, t.i., funkcijas diferenciāli $ df(x_0)$. Tādējādi var rakstīt

$\displaystyle \Delta f(x_0)\approx f'(x_0)\Delta x$

jeb

$\displaystyle \Delta f(x_0)\approx df(x_0).$

Šo aptuveno vienādību praktiski izmanto funkcijas vērtību tuvinātā aprēķināšanā.
1.5. piezīme. 
$ \phantom{}$
  1. Ja funkcijas diferenciāļa definīcijā $ x_0$ vietā raksta $ x$ un ar to saprot funkcijas definīcijas apgabala patvaļīgu punktu, kurā šī funkcija ir diferencējama (kopas $ D_1$ punkts), tad iegūst funkcijas diferenciāli $ df(x)$, kas ir atkarīgs gan no $ x$, gan no $ \Delta x$. Šoreiz $ df(x)=f'(x)\Delta x$.
  2. Argumenta pieauguma $ \;\Delta x\;$ vietā parasti raksta $ \;dx\;$ (argumenta diferenciālis). Šādos apzīmējumos $ \;df(x)=f'(x)dx\;$. Tātad $ \;f'(x)=\frac{df(x)}{dx}\;$, kas ir gan funkcijas atvasinājuma apzīmējums, gan funkcijas diferenciāļa un argumenta diferenciāļa attiecība.

Apskatīsim dažus piemērus.
1.6. piemērs. 
Noteikt funkcijas $ f(x)=x^{2}$ diferenciāli un izskaitļot tā vērtību punktā $ x_0=1$.

Sastādīsim šīs funkcijas pieaugumu

$\displaystyle \Delta f(x)=f(x+\Delta x)-f(x)=(x+\Delta x)^{2}-x^{2}=2x\Delta x+\Delta x^{2}.$

Acīmredzami, funkcijas pieauguma galvenā daļa ir $ 2x\Delta x$. Seko, ka $ df(x)=2x\Delta x$. (Vienlaicīgi esam sameklējuši arī šīs funkcijas atvasinājumu, kas ir vienāds ar $ 2x$).

Visbeidzot $ df(1)=2\cdot 1\cdot dx=2dx$.
1.7. piemērs. 
Izmantojot funkcijas diferenciāli, izskaitļot $ \sqrt{16,8}$.

Izvēlēsimies funkciju $ f(x)=\sqrt{x}$ un $ x_0=16$, šoreiz $ \Delta
x=0,8$.

Izmantosim aptuveno vienādību $ \Delta f(x_0)\approx df(x_0)$ jeb $ f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+df(x_0)$. Funkcijas diferenciāli atradīsim kā funkcijas atvasinājuma un argumenta pieauguma reizinājumu, t.i., $ df(x_0)=f'(x_0)\Delta x$. Tā kā $ f'(x_0)=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}$ (skat. 1.2. piemēru), tad $ f'(16)=\frac{1}{2\sqrt{16}}=\frac{1}{2\cdot 4}=\frac{1}{8}$ un $ df(16)=\frac{1}{8}\cdot 0,8=0,1$. Tātad $ \sqrt{16,8}\approx
\sqrt{16}+0,1$ jeb $ \sqrt{16,8}\approx 4,1$ (skat. 1.6).

Lai noskaidrotu funkcijas $ f$ diferenciāļa $ df(x_0)$ ģeometrisko interpretāciju, koordinātu plaknē attēlosim šīs funkcijas grafiku (1.6. zīm.).

\includegraphics[height=10cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/6arma.eps}

1.6. zīmējums

Punktā $ M_0\left(x_0;f(x_0)\right)$ novilksim funkcijas grafikam pieskari. Apzīmēsim ar $ \alpha$ leņķi, ko veido pieskare ar abscisu ass pozitīvo virzienu. Pieskares virziena koeficients $ k_{p}=\tg \alpha=f'(x_0)$. Tā kā $ df(x_0)=f'(x_0)\Delta x$, tad varam rakstīt

$\displaystyle df(x_0)=\tg \alpha\cdot\Delta x=\tg \alpha\cdot NM_0=NP.$

Tādējādi funkcijas $ f$ diferenciālis punktā $ x_0$ ir vienāds ar šīs funkcijas grafikam punktā $ M_0\left(x_0;f(x_0)\right)$ novilktās pieskares ordinātas pieaugumu ( $ df(x_0)=NP$). Tā arī ir funkcijas diferenciāļa ģeometriskā interpretācija.

Šajā zīmējumā funkcijas pieaugums punktā $ x_0\;$ $ \;\Delta
f(x_0)=NM_1$ atšķiras no tās diferenciāļa $ df(x_0)=NP$ par $ PM_1$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.4. Diferencēšanas likumi Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1.2. Funkcijas atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā

2002-01-21