nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.3. Funkcijas diferenciālis un tā ģeometriskā Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1.1. Funkcijas atvasinājums

1.2. Funkcijas atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā interpretācija

Apskatīsim funkciju $ f$, kas ir nepārtraukta punktā $ x_0$. Šādas funkcijas grafiks attēlots 1.3. zīmējumā.

\includegraphics[height=10cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/3arma.eps}

1.3. zīmējums

1.6. definīcija. Par funkcijas $ f$ grafika pieskari punktā $ M_0(x_0;f(x_0))$ sauc taisni, kas iet caur šo punktu un kas apmierina šādu nosacījumu: attālums $ MN$ no grafika patvaļīga punkta $ M(x;f(x))$ līdz šai taisnei ir pēc patikas mazs salīdzinot ar attālumu $ M_0M$, kad $ x$ tiecas uz $ x_0$, t.i., $ \frac{MN}{M_0M}\xrightarrow[x\rightarrow x_0]{}0$.

1.2. teorēma.  Ja funkcija $ f$ - diferencējama punktā $ x_0$, tad tās grafikam atbilstošajā punktā $ M_0(x_0;f(x_0))$ eksistē pieskare, kuras vienādojums ir

$\displaystyle \boxed{y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0).}$ (1.1)

$ \blacktriangleright$ Tā kā funkcija $ f$ - diferencējama punktā $ x_0$, tad tā ir nepārtraukta šajā punktā un eksistē galīgs

$\displaystyle f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}.$

Saskaņā ar funkcijas robežu īpašībām $ \lim\limits_{\Delta
x\rightarrow 0}\left(\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x
}-f'(x_0)\right)=0$. Tas nozīmē, ka $ \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta
x}-f'(x_0)=\alpha(\Delta x)$, kur $ \alpha$ - bezgalīgi maza funkcija, kad $ \Delta x$ tiecas uz nulli. No šīs vienādības iegūsim, ka

$\displaystyle \Delta
f(x_0)=f'(x_0)\Delta x+\alpha(\Delta x)\Delta x\/,$

citiem vārdiem,

$\displaystyle f(x)-f(x_0)=f'(x_0)\Delta x+\alpha(\Delta x)\Delta x,$ (1.2)

kur $ x=x_0+\Delta x$ un $ \lim\limits_{\Delta x\rightarrow
0}\alpha(\Delta x)=0$.

Acīmredzami, (1.1) ir taisnes, kas iet caur punktu $ M_0\left(x_0;f(x_0)\right)$, vienādojums. Atliek pierādīt, ka šī taisne ir funkcijas $ f$ grafikam punktā $ M_0$ konstruētā pieskare. Tam nolūkam ir jāparāda, ka izpildās nosacījums $ \frac{MN}{M_0M}\xrightarrow[x\rightarrow x_0]{}0$ (1.3. zīm.). No vienādības (1.2) atņemsim (1.1) un iegūsim:

$\displaystyle f(x)-y=\alpha(\Delta x)\Delta x.$ (1.3)

Apskatīsim attiecību

$\displaystyle \frac{MN}{M_0M}\leq \frac{MM'}{M_0M}\leq
\frac{MM'}{\vert x-x_0\vert}=\frac{MM'}{\vert\Delta x\vert}.$

Var saskatīt, ka $ MM'=\vert y-f(x)\vert$ (situācijā, kas attēlota 1.3. zīmējumā, $ MM'=y-f(x)$, jo punkta $ M'$ ordināta ir $ y$, bet punkta $ M$ ordināta ir $ f(x)$). Atsaucoties uz vienādību (1.3), var rakstīt, ka

$\displaystyle MM'=\vert\alpha(\Delta x)\vert\cdot \vert\Delta x\vert\/.$

Tāpēc

$\displaystyle \frac{MN}{M_0M}\leq \frac{\vert\alpha(\Delta x)\vert\cdot \vert\Delta
x\vert}{\vert\Delta x\vert}=\vert\alpha(\Delta x)\vert\/.$

Acīmredzami, $ \frac{MN}{M_0M}\xrightarrow[x\rightarrow x_0]{}0$, jo $ \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\vert\alpha(\Delta x)\vert=0$. Teorēma ir pierādīta. $ \blacktriangleleft$

1.4. piezīme. 
Funkcijas $ f$ grafikam punktā $ M_0\left(x_0,f(x_0)\right)$ konstruētās pieskares virziena koeficients $ k=\tg \alpha$ acīmredzami ir vienāds ar $ f'(x_0)$, t.i., $ k=f'(x_0)$. No šejienes arī izriet funkcijas atvasinājuma ģeometriskā nozīme. Funkcijas $ f$ atvasinājums punktā $ x_0$ ir tās grafikam atbilstošajā punktā $ M_0\left(x_0,f(x_0)\right)$ konstruētās pieskares virziena koeficients (1.3. zīm.).

Ja funkcijai $ f$ punktā $ x_0$ ir bezgalīgs atvasinājums, tad funkcijas grafikam atbilstošajā punktā $ M_0\left(x_0,f(x_0)\right)$ arī eksistē pieskare un tā ir paralēla ordinātu asij; tās vienādojums ir $ x=x_0$. Piemēram, funkcijai $ f(x)=\sqrt[3]{x}$ punktā $ x_0=0$ atvasinājums ir bezgalīgs. Tās grafikam atbilstošajā punktā $ O(0,0)$ konstruētā pieskare ir ordinātu ass. Pieskares vienādojums ir $ x=0$ (1.4. zīm.).

\includegraphics[height=10cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/4arma.eps}

1.4. zīmējums

1.7. definīcija. Par funkcijas $ f$ grafika normāli punktā $ M_0\left(x_0;f(x_0)\right)$ sauc taisni, kas iet caur šo punktu un ir perpendikulāra šajā punktā konstruētajai pieskarei (1.5. zīm.).

\includegraphics[height=10cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/5arma.eps}

1.5. zīmējums

Tātad punktā $ M_0$ novilktā normāle un pieskare ir perpendikulāras un pēc divu taišņu perpendikularitātes nosacījuma

$\displaystyle k_{n}=-\frac{1}{k_{p}}=-\frac{1}{f'(x_0)}.$

Tādējādi normāles vienādojums ir

$\displaystyle \boxed{y-f(x_0)=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0).}$

1.5. piemērs. 
Sastādīt funkcijas $ f(x)=x^{2}$ grafikam punktā $ M_0(1;1)$ novilktās pieskares un normāles vienādojumus.

Saskaņā ar rezultātu, kas tika iegūts 1.1. piemērā, $ f'(1)=2$. Tādējādi $ k_{p}=2$ un $ k_{n}=-\frac{1}{2}$. Pieskares vienādojums ir $ y-1=2(x-1)$ jeb $ y=2x-1$. Normāles vienādojums $ y-1=-\frac{1}{2}(x-1)$ jeb $ y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$.

Noskaidrosim funkcijas atvasinājuma fizikālo interpretāciju. Pieņemsim, ka materiālais punkts kustas nevienmērīgi pa taisni. Kustības likums ir $ x=x(t)$. Laika intervālā $ [t;t+\Delta t]$ materiālā punkta pārvietojums ir $ \Delta x=x(t+\Delta t)-x(t)$. Kustības vidējo ātrumu $ v_{vid.}$ intervālā $ [t;t+\Delta t]$ definē kā pārvietojuma attiecību pret kustības laiku, t.i.,

$\displaystyle v_{vid.}=\frac{\Delta x}{\Delta t}.$

Lai raksturotu kustību laika momentā $ t$, izmanto momentānā ātruma jēdzienu. Vidējā ātruma $ v_{vid.}$ robežu, kad $ \Delta
t\rightarrow 0$, sauc par momentāno ātrumu laika momentā $ t$, t.i.,

$\displaystyle v=\lim\limits_{\Delta t\rightarrow 0}v_{vid.}=
\lim\limits_{\Delta t\rightarrow 0}\frac{\Delta x}{\Delta t}=x'(t).$

Tādējādi funkcijas atvasinājuma fizikālā (mehāniskā) interpretācija ir momentānais ātrums taisnvirziena kustībā.

Pēc analoģijas ar kustībā esošā materiālā punkta vidējo un momentāno ātrumu funkcijas $ f$ pieauguma punktā $ x_0$ un argumenta pieauguma attiecību $ \frac{\Delta
f(x_0)}{\Delta x}$ sauc par šīs funkcijas maiņas vidējo ātrumu intervālā $ [x_0;x_0+\Delta
x]$. Funkcijas maiņas vidējā ātruma robežu, argumenta pieaugumam tiecoties uz nulli, t.i., $ \lim\limits_{\Delta x\rightarrow
0}\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}$, vēl sauc par funkcijas maiņas ātrumu punktā $ x_0$. Tādējādi funkcijas $ f$ atvasinājums punktā $ x_0$ izsaka funkcijas maiņas ātrumu šajā punktā.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.3. Funkcijas diferenciālis un tā ģeometriskā Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1.1. Funkcijas atvasinājums

2002-01-21