nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2. Funkcijas atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS

1.1. Funkcijas atvasinājums

Apskatīsim funkciju $ f$, kas definēta punkta $ x_{0}$ apkārtnē.

1.1. definīcija. Par funkcijas $ f$ atvasinājumu punktā $ x_{0}$ sauc šādu robežu1.1:

$\displaystyle \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{\Delta f(x_{0})}{\Delta x}.$    

Funkcijas $ f$ atvasinājumu punktā $ x_{0}$ apzīmē ar $ f'(x_{0})$ (lasa: "ef prim no $ x_{0}$"). Saskaņā ar šo definīciju $ f'(x_{0})=\lim\limits_{{\Delta x\rightarrow
0}}\frac{\Delta f(x_{0})}{\Delta x}$.

1.2. definīcija. Funkciju, kurai punktā $ x_{0}$ eksistē galīgs atvasinājums, sauc par diferencējamu1.2 jeb atvasināmu šajā punktā.

Pieņemsim, ka $ D_{1}$ ir punktu kopa1.3, kurā funkcija $ f$ ir diferencējama. Katram skaitlim $ x_{0}\in
D_{1}$ piekārtojot skaitli $ f^{\prime}(x_0)$, iegūsim funkciju, kas definēta kopā $ D_1$. Šo funkciju sauc par funkcijas $ f$ atvasināto funkciju jeb atvasinājumu un apzīmē ar $ f'$ vai $ \frac{df}{dx}$1.4 (attiecīgi lasa: "ef prim", "de ef pēc de iks"). Lai, izmantojot atvasinājuma definīciju, noteiktu funkcijas $ f$ atvasinājumu punktā $ x_0$, rīkojas šādi.

  1. Izvēlas tādu argumenta pieaugumu $ \Delta x$, ka $ x_0+\Delta x\in
D(f)$ un sastāda tam atbilstošo funkcijas pieaugumu punktā $ x_0$, t.i., $ \Delta f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$;
  2. Sastāda funkcijas pieauguma punktā $ x_0$ attiecību pret argumenta pieaugumu, t.i., $ \frac{\Delta
f(x_0)}{\Delta x}$.
  3. Aprēķina attiecības $ \frac{\Delta
f(x_0)}{\Delta x}$ robežu, kad argumenta pieaugums $ \Delta x\rightarrow 0$.

1.1. piezīme. 
$ \phantom{a}$

  1. Ja šādai attiecībai $ \frac{\Delta
f(x_0)}{\Delta x}$ robeža neeksistē, tad punktā $ x_0$ atvasinājums neeksistē (funkcija nav diferencējama punktā $ x_0$).
  2. Ja $ \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta
x}=+\infty$ vai $ \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{\Delta
f(x_0)}{\Delta x}=-\infty$, tad saka, ka punktā $ x_0$ funkcijai $ f$ ir bezgalīgs atvasinājums, un to pieraksta šādi: $ f'(x_0)=+\infty$ vai $ f'(x_0)=-\infty$ (arī šoreiz funkcija nav diferencējama punktā $ x_0$).
  3. Ja punkts nav dots (šoreiz ir jāatrod funkcijas atvasinājums, kas ir jauna kopā $ D_1$ definēta funkcija), tad izvēlas funkcijas $ f$ definīcijas apgabala patvaļīgu iekšējo punktu $ x_{0}$ un, rīkojoties pēc iepriekš minētās shēmas, atrod $ f'(x_0)$. Visbeidzot, lai iegūtu atvasinājumu, $ x_0$ vietā raksta $ x$, un ar to saprot patvaļīgu kopas $ D_1$ punktu.

1.1. piemērs. 
Noteikt funkcijas $ f(x)=x^{2}$ atvasinājumu punktā $ x_0=1$.

Rīkosimies pēc iepriekš minētās shēmas.

\begin{multline*}
1.\;\Delta f(1)=f(1+\Delta x)-f(1)=(1+\Delta
x)^{2}-1^{2}=2\De...
...ta x}= \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}(2+\Delta
x)=2.\hfill}
\end{multline*}

Tādējādi $ f'(1)=2$.

1.2. piemērs. 
Noteikt funkcijas $ f(x)=\sqrt{x}$, atvasinājumu punktā $ x_0$ $ (x_0\neq 0)$.

\begin{multline*}
1.\;\Delta f(x_{0})=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\sqrt{x_0+\Delta
x}...
...}{\sqrt{x_0+\Delta x
}+\sqrt{x_0}}=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}.\hfill}
\end{multline*}

Tādējādi $ f'(x_0)=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}$.
1.3. piemērs. 
Noteikt funkcijas $ f(x)=\sin 2x$ atvasinājumu.

\begin{multline*}
\text{\footnotesize {1.\;Izvēlēsimies patvaļīgu $x_0\in
\mathb...
...a x)\right)=}\\
=2\cdot 1\cdot\cos 2x_0=2\cos 2x_0.\qquad\qquad
\end{multline*}

Tādējādi $ f'(x_0)=2\cos 2x_0$.

Visbeidzot $ f'(x)=2\cos 2x$.
1.4. piemērs. 
Noteikt funkcijas $ f(x)=\vert x\vert$ atvasinājumu.

Izvēlēsimies $ x_0<0$ un tādu $ \Delta x$, ka $ x_0+\Delta x<0 $.

\begin{multline*}
1.\;\Delta f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\vert x_0+\Delta x\ve...
...0)}{\Delta x}= \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}(-1)=-1\hfill}
\end{multline*}

Tādējādi $ f'(x)=-1$

Visbeidzot $ f'(x)=-1$, ja $ x<0$. Analogi $ f'(x)=1$, ja $ x>0$. Acīmredzami $ \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{\Delta f(0)
}{\Delta x}$ neeksistē, jo

$\displaystyle \lim\limits_{\substack{\Delta x\rightarrow 0\\  \Delta x<0}}\frac...
...s_{\substack{\Delta x\rightarrow 0\\  \Delta
x>0}}\frac{\Delta f(0)}{\Delta x}.$

Tādējādi $ f'(0)$ - neeksistē, citiem vārdiem, funkcija punktā $ x_0=0$ nav diferencējama.

Tādējādi funkcijas $ f(x)=\vert x\vert$ (1.1. zīm.) atvasinājums ir definēts ar formulu

$\displaystyle f'(x)=\left\{\begin{array}{rll}
-1\/, & {\rm ja} & x<0\/, \\
1\/, & {\rm ja} & x>0\/.\end{array}\right.$

\includegraphics[height=6cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/1arma.eps}

1.1. zīmējums
\includegraphics[height=6cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/2arma.eps}

1.2. zīmējums

Pēc analoģijas ar funkcijas vienpusējām robežām tiek definēti arī funkcijas vienpusējie atvasinājumi.

1.3. definīcija. Par funkcijas $ f$ atvasinājumu no labās (kreisās) puses punktā $ x_0$ sauc attiecības $ \frac{\Delta
f(x_0)}{\Delta x}$ robežu, kad $ \Delta x$ tiecas uz nulli no labās (kreisās) puses, pieņemot, ka šāda robeža eksistē.

Funkcijas atvasinājumu no labās puses punktā $ x_0$ apzīmē ar simbolu $ f'(x_0+0)$, bet no kreisās puses - ar simbolu $ f'(x_0-0)$. Tādējādi

$\displaystyle f'(x_0+0)=\lim\limits_{\substack{\Delta x\rightarrow 0\\  \Delta
x>0}}\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}$

un

$\displaystyle f'(x_0-0)=\lim\limits_{\substack{\Delta x\rightarrow 0\\  \Delta
x<0}}\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}\/.$

1.2. piezīme. 
No funkcijas robežas un tās vienpusējo robežu definīcijām izriet, ka atvasinājums $ f'(x_0)$ eksistē tad un tikai tad, ja punktā $ x_0$ eksistē vienādi funkcijas $ f$ vienpusējie atvasinājumi.

Piemēram, funkcijai $ f(x)=\vert x\vert$ punktā $ x_0=0$ eksistē vienpusējie atvasinājumi, t.i., $ f'(0-0)=-1$, $ f'(0+0)=1$, bet tie nav vienādi. Tātad $ f'(0)$ - neeksistē.

Sakaru starp diferencējamu un nepārtrauktu funkciju izsaka šāda teorēma.

1.1. teorēma. Ja funkcija $ f$ ir diferencējama punktā $ x_0$, tad tā ir nepārtraukta šajā punktā.

$ \blacktriangleright$ Saskaņā ar doto eksistē galīgs $ f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta
x\rightarrow 0}\frac{\Delta f(x_0) }{\Delta x}$. Uzrakstīsim acīmredzamu vienādību $ \Delta f(x_0)=\frac{\Delta f(x_0)
}{\Delta x}\Delta x$ $ (\Delta x\neq 0)$. Šajā vienādībā pāriesim pie robežas, kad $ \Delta x$ tiecas uz nulli. Iegūsim, ka

$\displaystyle \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\Delta f(x_0)=\lim\limits_{\De...
...tarrow 0}
\left(\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}\Delta x\right)=f'(x_0)\cdot
0=0.$

Seko, ka funkcija $ f$ ir nepārtraukta punktā $ x_0$. $ \blacktriangleleft$
1.3. piezīme. 
Apgrieztā teorēma nav spēkā, t.i., vispārīgā gadījumā no funkcijas nepārtrauktības kādā punktā neseko tās diferencējamība šajā punktā. Piemēram, funkcija $ f(x)=\vert x\vert$ ir nepārtraukta punktā $ x_0=0$, bet atvasinājums šajā punktā neeksistē. Apskatīsim vēl vienu piemēru. Funkcija $ f(x)=\sqrt[3]{x}$ ir nepārtraukta punktā $ x_0=0$, bet šajā punktā tā nav diferencējama, jo punktā $ x_0=0$ tai neeksistē galīgs atvasinājums. Šoreiz $ f'(0)=+\infty$.

1.4. definīcija. Funkciju sauc par diferencējamu kopā $ D$, ja tā ir diferencējama šīs kopas katrā punktā.

1.5. definīcija. Funkciju, kas ir diferencējama savā definīcijas apgabalā, sauc par diferencējamu funkciju.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2. Funkcijas atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS

2002-01-21