nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.7. Funkcijas grafika pārliekuma punkti un Augstāk: 3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ Iepriekšējais: 3.5. Funkcijas vislielākās un vismazākās vērtības

3.6. Funkcijas grafika ieliekums un izliekums

3.7. definīcija. Diferencējamas funkcijas $ f$ grafiku intervālā $ (a;b)$ sauc par ieliektu (vai izliektu), ja tas atrodas virs (vai zem) pieskares, kas konstruēta grafika jebkurā punktā.

Intervālā $ (a;b)$ ieliektas funkcijas grafiks attēlots 3.13. zīm., bet izliektas - 3.14. zīm.

\includegraphics[width=10cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/24arma.eps}

3.13. zīmējums

\includegraphics[width=10cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/25arma.eps}

3.14. zīmējums

3.7. piezīme. 
Vienas un tās pašas funkcijas grafiks kādā intervālā var būt izliekts, bet citā intervālā - ieliekts. Piemēram, funkcijas $ f(x)=\sin x$ grafiks ir izliekts intervālā $ (0;\pi)$ un ieliekts intervālā $ (\pi;2\pi)$ (3.15. zīm.).

\includegraphics[width=13cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/26arma.eps}

3.15. zīmējums

3.7. teorēma. (Funkcijas grafika ieliekuma pietiekamais nosacījums).

Ja funkcijai $ f$ intervālā $ (a;b)$ eksistē otrās kārtas atvasinājums un visos intervāla punktos $ f''(x)>0$, tad funkcijas grafiks šajā intervālā ir ieliekts.

$ \blacktriangleright$ Tā kā funkcija ir divas reizes diferencējama intervālā $ (a;b)$, tad šajā intervālā tā ir diferencējama un tāpēc funkcijas grafika katrā punktā eksistē pieskare.

\includegraphics[width=12cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/27arma.eps}

3.16. zīmējums

Izvēlēsimies patvaļīgu $ x_0\in (a;b)$ (3.16. zīm.) un grafika atbilstošajā punktā $ M_0(x_0;f(x_0))$ konstruēsim pieskari, kuras vienādojums ir

$\displaystyle Y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$ (3.1)

($ (x;Y)$ - pieskares punktu koordinātas).

Funkcijai $ f$ punkta $ x_0$ apkārtnē uzrakstīsim Teilora formulu ar atlikuma locekli Lagranža formā, izvēloties $ n=1$. Iegūsim

$\displaystyle y=f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(c)}{2!}(x-x_0)^2,$ (3.2)

kur $ c$ atrodas starp $ x_0$ un $ x$. ($ (x;y)$ - funkcijas grafika punktu koordinātas).

No vienādības (3.2) atņemsim vienādību (3.1). Iegūsim

$\displaystyle y-Y=\frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2\/.$ (3.3)

Tā kā intervālā $ (a;b)$ ir spēkā $ f''(x)>0$, tad arī $ f''(c)>0$. Tātad visiem $ x\neq x_0$ ir spēkā $ y-Y>0$ jeb $ y>Y$. Tas nozīmē, ka funkcijas grafiks atrodas virs tā patvaļīgajā punktā konstruētās pieskares. Tādējādi funkcijas $ f$ grafiks intervālā $ (a;b)$ ir ieliekts. $ \blacktriangleleft$

Analogi var formulēt un pierādīt funkcijas grafika izliekuma pietiekamo nosacījumu.
3.8. piezīme. 
Ja atsevišķos punktos $ f''(x)=0$, bet pārējos intervāla $ (a;b)$ punktos $ f''(x)>0$, tad funkcijas grafiks šajā intervālā ir ieliekts.

Lai atrastu funkcijas grafika ieliekuma un izliekuma intervālus, rīkojas šādi.
  1. Atrod funkcijas otrās kārtas atvasinājumu $ f''(x)$.
  2. Atrod tos intervālus, kuros $ f''(x)$ saglabā zīmi. Ja kādā intervālā $ f''(x)>0$, tad šajā intervālā funkcijas grafiks ir ieliekts, ja turpretim $ f''(x)<0$, tad - izliekts.
3.11. piemērs. 
Atrast funkcijas $ f(x)=x^3-6x^2+9x+2$ grafika ieliekuma un izliekuma intervālus.
  1. Atrodam $ f''(x)=6x-12$.
  2. Otrās kārtas atvasinājums, acīmredzot, ir nulle punktā $ x=2$. Šis punkts funkcijas definīcijas apgabalu sadala divos intervālos. Katrā no šiem intervāliem $ f''(x)$ saglabā savu zīmi. Otrās kārtas atvasinājuma zīmes ir lietderīgi atzīmēt uz skaitļu taisnes (3.17. zīm.).

\includegraphics[width=8cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/28arma.eps}

3.17. zīmējums

Tādējādi funkcijas grafiks intervālā $ \;(-\infty;2)\;$ ir izliekts, bet intervālā $ \;(2;+\infty)$ - ieliekts. (Izliekts funkcijas grafiks apzīmēts ar simbolu $ \lq\lq \frown''$, bet ieliekts - ar $ \lq\lq \smile''$).

Funkcijas grafiks attēlots 3.3. zīmējumā.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.7. Funkcijas grafika pārliekuma punkti un Augstāk: 3. ATVASINĀJUMA LIETOJUMI FUNKCIJU PĒTĪŠANĀ Iepriekšējais: 3.5. Funkcijas vislielākās un vismazākās vērtības

2002-01-21