nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3.4. Elpošanas sistēmas funkcionālās proves Augstāk: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 3.2. Spirogrāfija

3.3. Vajadzīgās plaušu vitālās kapacitātes noteikšana

Pārbaudāmā cilvēka plaušu vitālo kapacitāti (PVK) novērtē, salīdzinot ar vajadzīgo PVK, t.i., ar PVK, kādai normāli vajadzētu būt attiecīgam cilvēkam, ņemot vērā viņa augumu, dzimumu un vecumu. Plaušu vitālo kapacitāti (PVK) nosaka pēc Bolduina, Kurnana un Ričarda formulas vai pēc Sorinsona nomogrammas (3.4. zīm.).

$\displaystyle \boxed{\mathrm{PVK\text{(vīriešiem)}=(27,63-0,122\times V)\times A}}$    

$\displaystyle \boxed{\mathrm{PVK\text{(sievietēm)}=(21,78-0,101\times V)\times A}}$    

kur

V - vecums (gados);

A - augums (cm).

Veselam cilvēkam normālos apstākļos attiecība:

$\displaystyle \mathrm{\frac{\text{Faktiskā PVK}}{\text{Vajadzīgā PVK}}\times 100}$    

sastāda 85% - 115%, t.i., PVK novirze no vajadzīgās PVK nepārsniedz 15%. Vajadzīgo PVK nosaka arī pēc nomogrammas un salīdzina.

Sorinsona nomogramma

3.4. zīmējums. Sorinsona nomogramma vajadzīgās plaušu vitālās kapacitātes noteikšanai.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3.4. Elpošanas sistēmas funkcionālās proves Augstāk: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 3.2. Spirogrāfija

2002-02-03