nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3.5. Fiziskās izturības noteikšana pēc kardiorespiratorā Augstāk: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 3.3. Vajadzīgās plaušu vitālās kapacitātes noteikšana

3.4. Elpošanas sistēmas funkcionālās proves

Darba uzdevumi.
$ \phantom{}$
 1. Iepazīties ar dažām elpošanas funkcionālajām provēm.
 2. Novērtēt elpošanas sistēmu pēc funkcionālajām provēm.
 3. Aprēķināt dažus respiratorās sistēmas indeksus.
Darbam nepieciešams.
Hronometrs, spirometrs
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.
Darba gaita.
Elpošanas sistēmas raksturošanai biežāk izmanto Štanges, Genči un Rozentāla proves.
 1. Štanges prove. Izmeklējamā persona aizspiež degunu un pēc mierīgas ieelpas aiztur elpu. Elpas aiztures ilgums atkarīgs no vecuma un bērniem no 6 - 18 gadiem tas ir no 16 līdz 55 sek., pieaugušam, netrenētam cilvēkam - 40 - 55 sek., trenētam cilvēkam 60 sek. un ilgāk.
 2. Genči prove. Izmeklējamā persona aizspiež degunu un pēc mierīgas izelpas aiztur elpu. Veseliem skolēniem elpas aiztures ilgums sastāda 12 - 13 sek. Tad izmeklējamā persona veic nelielu slodzi - soļošanu (30 sek. noiet 50 soļus) un atkārto elpas aizturi pēc mierīgas izelpas. Veseliem skolēniem elpas aiztures laiks saīsinās ne vairāk kā par 50%.
 3. Rozentāla prove. Izmeklējamai personai ar spirometru nosaka plaušu vitālo kapacitāti 5 reizes pēc kārtas ik pēc 15 sekundēm. Veseliem cilvēkiem PVK neizmainās vai ar katru nākošo reizi nedaudz palielinās. Ja ir pavājinātas elpošanas funkcionālās spējas, ar katru nākošo reizi PVK samazinās.
 4. Dzīvības indeksa noteikšana (DzI). DzI raksturo elpošanas aparāta funkcionālās spējas un nosaka pēc formulas:

  $\displaystyle \boxed{\mathrm{\text{DZI}=\frac{PVK(ml)}{\text{ķerm. masa (kg)}}}}$    

  Veseliem vīriešiem DzI jābūt 65 - 70 ml/kg, sievietēm - 55 - 60 ml/kg, sportistiem DzI pārsniedz šos lielumus.
 5. Skibinska indeksa (SkI) noteikšana. SkI raksturo kardiorespiratorās sistēmas stāvokli un nosaka pēc formulas:

  $\displaystyle \boxed{\mathrm{\text{SKI}=\frac{\frac{PVK(ml)}{100}\times \;\text...
...s ilgums (s) pēc mierīgas ieelpas}}{\text{SDF (sit./min) pēc elpas aiztures}}}}$    

  kur SDF - sirds darbības frekvence.

  SkI novērtējums:

  līdz 5 - ļoti slikti;

  5 - 10 neapmierinoši;

  10 - 30 apmierinoši;

  30 - 60 - labi;

  60 un vairāk - ļoti labi.

Apkopo rezultātus un izdara secinājumus par elpošanas sistēmas funkcionālo stāvokli.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3.5. Fiziskās izturības noteikšana pēc kardiorespiratorā Augstāk: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 3.3. Vajadzīgās plaušu vitālās kapacitātes noteikšana

2002-02-03