nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.3. Minimuma punkta meklēšanas metodes vairāku Augstāk: 2.2. Minimuma punkta meklēšanas metodes Iepriekšējais: 2.2.2. Fibonači skaitļu metode

2.2.3. Zelta šķēluma metode

Iepriekšējā apakšparagrāfā unimodālas funkcijas ekstrēma meklēšanas procesā nogrieznis $ [a;b]$ tika sadalīts trīs daļās $ [a;x]$, $ [x;y]$ un $ [y;b]$, kur punkti $ x$ un $ y$ tika definēti ar Fibonači skaitļu palīdzību. Lietojot zelta šķēluma metodi, izmanto tā saucamos zelta šķēluma punktus. Aplūkosim zīmējumā attēloto nogriezni $ [a;b]$ ar dalījuma punktiem $ x$ un $ y$. Nogriežņa $ [a;b]$ punktu $ x$ sauc par zelta šķēluma punktu, ja mazākā nogriežņa $ [a;x]$ attiecība pret lielāko nogriezni $ [x;b]$ ir vienāda ar lielākā nogriežņa attiecību pret visu nogriezni $ [a;b]$ (skat. 2.1. zīm.), t.i.,

$\displaystyle \frac{x - a}{b - x} = \frac{b - x}{b - a}.
$

Analoģiski punkts $ y$ tiek definēts tā, lai

$\displaystyle \frac{b - y}{y - a} = \frac{y - a}{b - a}.
$

Viegli redzēt, ka

$\displaystyle x = a + (b - a){\frac{3 - \sqrt 5 }{2}},\quad y = a + (b - a){\frac{\sqrt 5 - 1}{2}}.$    

Var pārbaudīt, ka punkti $ x$ un $ y$ ir novietoti nogrieznī $ [a,b]$ simetriski, t.i., $ b - y = x - a$.

\includegraphics[width=10cm]{C:/TEXfiles/felikss/2n2azcol.eps} \includegraphics[width=10cm]{C:/TEXfiles/felikss/2n2bzcol.eps} \includegraphics[width=10cm]{C:/TEXfiles/felikss/2n2czcol.eps}

2.1. zīm. Nogriežņa $ [a;b]$ zelta šķēluma punkti $ x$ un $ y$.

Zelta šķēluma metodes būtību izsaka nākamā teorēma.
2.1. teorēma. 
Nogriežņa $ [a;b]$ zelta šķēluma punkts $ x$ ir zelta šķēluma punkts lielākajam no nogriežņiem, kuros nogriezni $ [a;b]$ sadala otrs zelta šķēluma punkts, t.i., $ x$ ir zelta šķēluma punkts nogrieznim $ [a;y]$. Analoģiski $ y$ ir zelta šķēlums nogrieznim $ [x;b]$.

$ \blacktriangleright$ Jāpierāda, ka

$\displaystyle x = a + (y - a){\frac{\sqrt 5 - 1}{2}}.$    

Tiešām,

$\displaystyle x =$ $\displaystyle \;a + (b - a){\frac{3 - \sqrt 5 }{2}}=$    
$\displaystyle =$ $\displaystyle \;a + (b - a)\left( {\frac{\sqrt 5 - 1}{2}} \right)^2- {(b - a)}\left( {\frac{\sqrt 5 - 1}{2}} \right)^2 + (b - a){\frac{3 - \sqrt 5 }{2}}=$    
$\displaystyle =$ $\displaystyle \;a + \Biggl[ {a + (b - a){\frac{\sqrt 5 - 1}{2}} - a} \Biggr]{\frac{\sqrt 5 - 1}{2}}+$    
  $\displaystyle \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\; + (b - a)\Biggl[ {\frac{3 - \sqrt 5 }{2} - \left( {\frac{\sqrt 5 - 1}{2}} \right)^2} \Biggr]=$    
$\displaystyle =$ $\displaystyle \;a + (y - a){\frac{\sqrt 5 - 1}{2}}.\blacktriangleleft$    

Analoģiski var pierādīt, ka $ y$ ir nogriežņa $ [x,b]$ zelta šķēluma punkts.

Minimuma punkta meklēšana saskaņā ar zelta šķēluma metodi notiek šādi.

Salīdzina funkcijas $ f(x)$ vērtības zelta šķēluma punktos $ x$ un $ y$. Ir iespējami divi gadījumi:
a) ja $ f(x) < f(y)$, tad $ [a;y]$ ir minimuma punkta lokalizācijas intervāls;
b) ja $ f(x) > f(y)$, tad $ [x;b]$ ir minimuma punkta lokalizācijas intervāls.

a) gadījumā jaunais intervāls ir $ [a_{1};b_{1}]=[a;y]$ un lielākais zelta šķēluma punkts $ y_{1}=x$ ir zināms, bet otro, mazāko, var aprēķināt pēc formulas

$\displaystyle x_1 = a_1 + (b_1 - a_1 ){\frac{3 - \sqrt 5 }{2}}.$    

Tālāk salīdzina $ f(x_{1})$ un $ f(y_{1})$ un atkārto procedūru.

b) gadījumā jaunais intervāls ir $ [a_{1};b_{1}]=[x;b]$ un $ x_{1} = y$ ir jaunā intervāla mazākais zelta šķēluma punkts. Otrais, lielākais, zelta šķēluma punkts ir

$\displaystyle y_1 = a_1 + (b_1 - a_1 ){\frac{\sqrt 5 - 1}{2}}.$    

Tālāk salīdzina $ f(x_{1})$ un $ f(y_{1})$ un atrod jauno lokalizācijas intervālu.

Aprēķinu precizitāte. Cik iterāciju jāņem, lai ekstrēma punkts būtu aprēķināts ar doto precizitāti, t.i., lai lielums $ \vert x_{min}-a_{n}\vert$ (vai lielums $ \vert x_{min}-b_{n}\vert$) būtu mazāks par doto precizitāti $ \varepsilon$?

Lai sniegtu atbildi uz šo jautājumu, ievērosim, ka

$\displaystyle \frac{y - a}{b - a} = \frac{(b - a){\frac{\sqrt 5 - 1}{2}} }{(b - a)} = \frac{\sqrt 5 - 1}{2} < \frac{2}{3}.$    

Analoģiski iegūsim

$\displaystyle \frac{b - x}{b - a} = \frac{\sqrt 5 - 1}{2} < \frac{2}{3}.$    

Tas nozīmē, ka, gan a) gadījumā, gan b) gadījumā, jaunā lokalizācijas intervāla $ [a_{1};b_{1}]$ garums ir mazāks par $ \frac{2}{3}$ no iepriekšējā intervāla garuma. Nākamajā solī intervāla $ [a_{2};b_{2}]$ garums apmierina nevienādību

$\displaystyle b_2 - a_2 < \frac{2}{3}(b_1 - a_1 ) < \left( {\frac{2}{3}}
\right)^2(b - a).
$

Acīmredzot, ir spēkā novērtējums

$\displaystyle b_n - a_n < \left( {\frac{2}{3}} \right)^n(b - a).$    

Tas nozīmē, ka, lai aprēķinātu $ x_{min}$ ar precizitāti $ \varepsilon$, pietiek ar tādu $ n$, lai izpildītos nevienādība

$\displaystyle b_n - a_n < \left( {\frac{2}{3}} \right)^n(b - a) < \varepsilon .
$

Tas ir iespējams: par $ x_{min}$ tuvinājumu var ņemt gan $ a_{n}$, gan $ b_{n}$, gan intervāla viduspunktu $ \frac{b_{n}+a_{n}}{2}$.

2.4. piemērs. 
Atradīsim funkcijas f(x) = $ \vert E(x)\vert+\vert x\vert$ minimumu intervālā $ [a;b] = [-1;1]$.
Pirmajā solī

$\displaystyle x = - 1 + 2 \cdot \frac{3 - \sqrt 5 }{2} = 2 - \sqrt 5 ,\quad y = - 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt 5 - 1}{2},$    
$\displaystyle f(x) = 1 + \left(\sqrt 5 - 2\right) = \sqrt{5} - 1 > 0 + \left(\sqrt 5 - 2\right) = f(y).$    

Jaunais intervāls

$\displaystyle [a_{1};b_1]= [x,b]=\left[2 -\sqrt{5};1\right].$    

Nākamajā solī

$\displaystyle x_1 = y = \sqrt 5 - 2,\quad y_1 = a_1 + (b_1 - a_1 ) {\frac{\sqrt 5 - 1}{2}}= 5 - 2\sqrt 5 .$    

Salīdzinot funkcijas vērtības, iegūstam

\begin{multline*}
f(x_1 ) = f\left(\sqrt 5 - 2\right) = 0 + \left(\sqrt 5 - 2\ri...
...- 2 < f(y_1 ) =\ = f\left(5 - 2\sqrt 5 \right) = 5 -
2\sqrt 5 .
\end{multline*}

Jaunais intervāls

$\displaystyle \left[ {a_{2};b_2 } \right] = \left[ {a_1;y_1 } \right] = \left[
{2 - \sqrt 5;5 - 2\sqrt 5 } \right].
$

Jaunie dalījuma punkti

$\displaystyle y_2 =$ $\displaystyle \; x_1 = \sqrt 5 - 2,$    
$\displaystyle x_2 =$ $\displaystyle \; a_2 + (b_2 - a_{2} ) {\frac{3 - \sqrt 5 }{2}}= \left(2 - \sqrt 5 \right) + \left(3 - \sqrt 5 \right)\frac{3 - \sqrt 5 }{2} = 9 - 4\sqrt 5 .$    

Salīdzinot $ f(x_2)=f\left(9 - 4\sqrt 5\right)$ un $ f(y_2) =
f\left(\sqrt 5 - 2\right)$, iegūstam jaunu lokalizācijas intervālu utt., kamēr minimuma punkts nebūs atrasts ar vajadzīgo precizitāti.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.3. Minimuma punkta meklēšanas metodes vairāku Augstāk: 2.2. Minimuma punkta meklēšanas metodes Iepriekšējais: 2.2.2. Fibonači skaitļu metode

2002-05-04