nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.2.3. Zelta šķēluma metode Augstāk: 2.2. Minimuma punkta meklēšanas metodes Iepriekšējais: 2.2.1. Dihotomijas metode (jeb intervāla dalīšanas

2.2.2. Fibonači skaitļu metode

Dotā metode balstās uz Fibonači skaitļu izmantošanu. Fibonači skaitļi ir veseli skaitļi, kurus iegūst pēc rekurentas formulas:

$\displaystyle F_{n + 1} = F_{n} + F_{n-1}\;(n\geq 2),\;\; F_{1} = F_{2} = 1.$    

Pirmie Fibonači skaitļi ir uzrādīti tabulā.
$ n$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
$ F(n)$ 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144
Ar matemātiskas indukcijas metodi var pierādīt, ka Fibonači skaitli $ F_{n}$ var aprēķināt pēc formulas

$\displaystyle F_n=\frac{1}{\sqrt 5 }\left[ {\left( {\frac{1 + \sqrt 5 }{2}}
\right)^n - \left( {\frac{1 - \sqrt 5 }{2}} \right)^n}
\right]\;\;(n = 1,2,\ldots).
$

Pieņemsim, ka $ f(x)$ ir unimodāla funkcija intervālā $ [a;b]$. Minimuma punkta meklēšanas shēma saskaņā ar Fibonači metodi ir šāda.

Dalām intervālu $ [a;b]$ trīs daļās ar punktiem

$\displaystyle x_1 = a + (b - a )\frac{F_n }{F_{n + 2} },\quad y_1 = a + (b -
a)\frac{F_{n + 1} }{F_{n + 2} }
$

(uzskatām, ka $ n\geq 2$). Punkti $ x_{1}$ un $ y_{1}$ ir novietoti simetriski intervālā $ [a,b]$, jo

$\displaystyle x_{1}-a = \frac{(b - a) F_{n }}{F_{n + 2}}$    

un

$\displaystyle b - y_{1 }= (b - a) - (b - a)\frac{ F_{n + 1 }}{ F_{n + 2}} = (b ...
...frac{ (F_{n + 2} - F_{n + 1 })}{F_{n + 2}} = (b - a)\frac{ F_{n }}{F_{n + 2}} .$    

Tālāk izvēlēsimies jaunu intervālu $ [a_{2};b_{2}]$ atkarībā no tā, kura vērtība, $ f(x_{1})$ vai $ f(y_{1})$, ir lielāka:
a) ja $ f(x_{1})<f(x_{2})$, tad jaunais intervāls ir $ [a_{2};b_{2}] = [a;y_{1}]$;
b) ja $ f(x_{1})>f(x_{2})$, tad jaunais intervāls ir $ [a_{2};b_{2}] = [x_{1};b]$.
Abos gadījumos iegūto intervālu garumi ir vienādi, jo

$\displaystyle y_{1} - a = (b - a) - (b - y_{1}) (b - a) -(x_{1}-a)=b-x_{1}.$    

Jaunā intervāla $ [a_{2};b_{2}]$ garums ir

$\displaystyle b_{2} - a_{2} = y_{1} - a = (b - a) \frac{F_{n + 1 }}{F_{n + 2}}.$    

Aplūkosim a) gadījumu, kad $ [a_{2};b_{2}] = [a;y_{1}]$. Jaunie dalījuma punkti ir

$\displaystyle x_2 = a_2 + (b - a)\frac{F_{n - 1} }{F_{n + 2} },\quad y_2 = a_2 +
(b - a)\frac{F_n }{F_{n + 2} }.\quad
$

Atzīmēsim, ka

$\displaystyle y_{2 }= a + (b - a)\frac{ F_{n }}{F_{n + 2}} = x_{1},$    

tātad jaunajā intervālā lielākais sadalījuma punkts sakrīt ar iepriekšējā intervāla mazāko sadalījuma punktu. Tālāk salīdzinām vērtības $ f(x_{2})$ un $ f(y_{2})$ un, atkarībā no salīdzināšanas rezultātiem, par jauno minimuma punkta lokalizācijas intervālu $ [a_{2};b_{2}]$ izvēlamies vai nu intervālu $ [a_{2};y_{2}]$ (ja $ f(x_{2})< f(y_{2})$), vai arī intervālu $ [x_{2};b_{2}]$ (ja $ f(x_{2})>f(y_{2})$). Iesakām lasītājam patstāvīgi pārliecināties, ka jaunā intervāla garums ir

$\displaystyle b_{3} - a_{3} = (b - a) \frac{F_{n }}{F_{n + 2}}.$    

Aplūkosim b) gadījumu, kad $ [a_{2};b_{2}] = [x_{1};b]$. Jaunie dalījuma punkti ir

$\displaystyle x_2 = a_2 + (b - a)\frac{F_{n - 1} }{F_{n + 2} },\quad y_2 = a_2 +
(b - a)\frac{F_n }{F_{n + 2} },
$

bet tagad $ a_{2}= x_{1}$ atšķirībā no a) gadījuma. Atzīmēsim, ka

$\displaystyle x_{2 }= x_{1} + (b - a) \frac{F_{n - 1 }}{F_{n + 2}} = (b - a) \f...
...) \frac{F_{n - 1 }}{F_{n + 2}} = (b - a) \frac{F_{n + 1 }}{F_{n + 2 }} = y_{1},$    

t.i., jaunajā intervālā mazākais dalījuma punkts sakrīt ar iepriekšējā intervāla lielāko dalījuma punktu. Salīdzinām vērtības $ f(x_{2})$ un $ f(y_{2})$ un, atkarībā no salīdzināšanas rezultāta, par jauno minimuma punkta lokalizācijas intervālu $ [a_{2};b_{2}]$ izvēlamies vai nu intervālu $ [a_{2};y_{2}]$ (ja $ f(x_{2})< f(y_{2})$), vai arī intervālu $ [x_{2};b_{2}]$ (ja $ f(x_{2})>f(y_{2})$). Jaunā intervāla $ [a_{3};b_{3}]$ garums ir

$\displaystyle b_3-a_3= (b - a)\frac{F_{n }}{F_{n + 2}} .$    

Rezumēsim iegūtos rezultātus. Solī ar numuru $ i$ iegūstam jaunu lokalizācijas intervālu $ [a_{i};b_{i}]$ (uzskatām ka $ a_{1}=a$, $ b_{1}=b$), kura garums ir

$\displaystyle b_{i} - a_{i} = (b- a) \frac{F_{n - i + 3 }}{F_{n + 2}} .$    

Dalījuma punkti:

$\displaystyle x_i = a_i + (b - a)\frac{F_{n - i + 1} }{F_{n + 2} },\quad y_i =
a_i + (b - a)\frac{F_{n - i + 2} }{F_{n + 2} }.
$

Pēc $ n$ soļiem

$\displaystyle x_n = a_n + (b - a)\frac{F_1 }{F_{n + 2} },\quad y_n = a_n + (b -
a)\frac{F_2 }{F_{n + 2} },
$

un $ x_{n} = y_{n}$. Intervāla $ [a_{n};b_{n}]$ garums ir

$\displaystyle (b - a)\frac{F_3 }{F_{n + 2} } = 2(b - a)\frac{1}{F_{n + 2} }.
$

Aprēķinu algoritms ir skaidrs, paliek viens neatrisināts jautājums: kādu $ n$ izvēlēties?

Jo lielāks ir $ n$, jo precīzāk varam atrast minimuma punktu, bet līdz ar to būs jāveic vairāk aprēķinu. Tātad, ja ir uzdots skaitlis $ \varepsilon>0$ (- precizitāte) un ir jāaprēķina minimuma punkta $ x_{min}$ tuvinājumu $ x_{tuv}$ tā, lai izpildītos nevienādība $ \vert x_{min}-x_{tuv}\vert<\varepsilon$, tad $ n$ ir jāizvēlās tā, lai

$\displaystyle \frac{2(b- a)}{F_{n + 2} } < \varepsilon .$    

Šajā gadījumā intervāla $ [a_{n};b_{n}]$ garums nepārsniegs $ \varepsilon$, un par minimuma punkta tuvinājumu var ņemt jebkuru šī intervāla punktu, piemēram, tā viduspunktu $ \frac{b_{n}+a_{n}}{2}$.

2.3. piemērs. 
Aprēķināt funkcijas $ f(x) = \vert E(x)\vert
+\vert x\vert $ minimuma punktu intervālā $ [-1, 1]$ ar precizitāti $ \varepsilon = 0,2$.

1. solis. Skaitļa $ n$ izvēle.
Izvēlēsimies tādu $ n$, lai

$\displaystyle 2(b - a)\frac{1}{F_{n + 2} } = \frac{2 \cdot 2}{F_{n + 2} } < 0,2.$    

Ja $ n = 6$, tad

$\displaystyle \frac{2 \cdot 2}{F_{6 + 2} }=\frac{2 \cdot
2}{21} < 0,2.$

2. solis. Dalījuma punkti:

$\displaystyle x_{1}=$ $\displaystyle \; a + (b - a) \cdot \frac{F_{6}}{F_{8}} = - 1+2 \cdot \frac{F_{6}}{F_{8}} = - \frac{5}{21},$    
$\displaystyle y_{1} =$ $\displaystyle \; a + (b - a) \cdot \frac{F_{7}}{F_{8}}= - 1+2\cdot \frac{F_{7}}{F_{8}} =\frac{5}{21},$    

pie tam

$\displaystyle f(x_{1})=\vert-1\vert+\left\vert-\frac{5}{21}\right\vert>\left\vert \frac{5}{21}\right\vert=f(y_{1}).$    

Jaunais intervāls

$\displaystyle [a_{2};b_{2}]=[x_{1};b]=\left[-\frac{5}{21};1\right],\;\; x_{2}=y_{1}=\frac{5}{21}.$    


3. solis. Dalījuma punkti

$\displaystyle x_{2}=$ $\displaystyle \;(a_{2}+(b - a)\cdot \frac{F_{5}}{F_{8}}=-\frac{5}{21} + 2 \cdot \frac{F_{5}}{F_{8}} = \frac{5}{21},$    
$\displaystyle y_{2}=$ $\displaystyle \; a_{2} + (b - a) \cdot \frac{F_{6}}{F_{8}}= -\frac{5}{21} +2 \cdot \frac{F_{6}}{F_{8}} = \frac{11}{21},$    

pie tam

$\displaystyle f(x_{2}) = \frac{5}{21}< \frac{11}{21} = f(y_{2}).$    

Jaunais intervāls

$\displaystyle [a_{3};b_{3}]=[a_{2};y_{2}]=\left[-\frac{5}{21};\frac{11}{21}\right],\;\; y_{3}=x_{2}=\frac{5}{21}.$    


4. solis. Dalījuma punkti

$\displaystyle x_{3}=$ $\displaystyle \; a_{3} + (b - a) \cdot \frac{F_{4}}{F_{8}} = - \frac{5}{21} + 2 \cdot \frac{3}{21} = \frac{1}{21},$    
$\displaystyle y_{3} =$ $\displaystyle \; a_{3} + (b - a) \cdot \frac{F_{5}}{F_{8}}= - \frac{5}{21} 1+2 \cdot \frac{5}{21} = \frac{5}{21},$    

pie tam

$\displaystyle f(x_{3}) = \frac{1}{21} < \frac{5 }{21} = f(y_{3}).$    

Jaunais intervāls

$\displaystyle [a_{4};b_{4}] = [a_{3};y_{3}] = \left[-\frac{5}{21};\frac{5}{21}\right],\;\; y_{4} = x_{3} = \frac{1 }{21}.$    


5. solis. Dalījuma punkti

$\displaystyle x_{4} =$ $\displaystyle \; a_{4} + (b - a) \cdot \frac{F_{3}}{F_{8}}= - \frac{5}{21} + 2 \cdot \frac{2}{21} = -\frac{1}{21},$    
$\displaystyle y_{4} =$ $\displaystyle \; a_{4} + (b - a) \cdot \frac{F_{4}}{F_{8}}= - \frac{5}{21} + 2 \cdot \frac{3}{21} = \frac{1}{21},$    

pie tam

$\displaystyle f(x_{4}) = \frac{22}{21} > \frac{1}{21} = f(y_{4}).$    

Jaunais intervāls

$\displaystyle [a_{5};b_{5}]=[x_{4};b_{4}]=\left[-\frac{1}{21};\frac{5}{21}\right],\;\; x_{5} = y_{4} = \frac{1}{21}.$    


6. solis. Dalījuma punkti

$\displaystyle x_{5}=$ $\displaystyle \;(a_{5} +(b - a) \cdot\frac{ F_{2}}{F_{8}}=-\frac{1}{21} + 2\cdot \frac{1}{21}=\frac{1}{21},$    
$\displaystyle y_{5}=$ $\displaystyle \; a_{5} + (b - a) \cdot \frac{F_{3}}{F_{8}}=-\frac{1}{21} + 2 \cdot \frac{2}{21} =\frac{3}{21},$    

pie tam

$\displaystyle f(x_{5}) = \frac{1 }{21}< \frac{3}{21} = f(y_{5}).$    

Jaunais intervāls

$\displaystyle [a_{6};b_{6}]=[a_{5};y_{5}]=\left[-\frac{1}{21};\frac{3}{21}\right].$    


7. solis. Pēdējā intervāla garums $ \frac{4}{21}<
\varepsilon= 0,2$. Prasītā precizitāte ir sasniegta. Procesu var beigt. Par funkcijas minimuma punktu var ņemt intervāla viduspunktu $ \frac{1}{21}$. Viegli redzēt, ka reālais minimuma punkts ir nulle, un tuvinājums atšķiras no tā par vērtību, kas ir mazāka par $ \varepsilon$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.2.3. Zelta šķēluma metode Augstāk: 2.2. Minimuma punkta meklēšanas metodes Iepriekšējais: 2.2.1. Dihotomijas metode (jeb intervāla dalīšanas

2002-05-04