nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2.6. Lagranža reizinātāju metode, kad ierobežojumi Augstāk: 1.2. Nosacītais ekstrēms Iepriekšējais: 1.2.4. Lagranža reizinātāju metode, kad ierobežojumi

1.2.5. Lagranža reizinātāju metode, kad ierobežojumi ir nevienādību veidā

Paskaidrosim Lagranža metodes būtību šajā gadījumā ar piemēru palīdzību.

1.5. piemērs.  [Divi argumenti, viens ierobežojums]
$ \phantom{\/}$

Minimizēt funkciju $ f(x;y)=x^{2}+y^{2}$ pie nosacījuma $ x+y\geq 1$.

Mēģināsim atrast minimuma punktu, lietojot Lagranža reizinātāju metodi. Ievedīsim fiktīvu mainīgo $ z$ un ar tā palīdzību līdzsvarosim ierobežojumu $ x+y\geq 1$, pārrakstot to vienādības veidā:

$\displaystyle x+y=1+z^{2}.$    

Tagad jāminimizē funkcija $ f$, ja nosacījums ir vienādības veidā. Sastādīsim Lagranža funkciju formā

$\displaystyle L(x;y;z;\lambda)=f(x;y)+\lambda(x+y-z^{2}-1)$    

un atradīsim tās stacionāros punktus. Risinot vienādojumu sistēmu

$\displaystyle \left\{\begin{array}{ccl} L_{x}&=&2x+\lambda=0,\  L_{y}&=&2y+\la...
...=0,\  L_{z}&=&-2z\lambda=0,\  L_{\lambda}&=&x+y-z^{2}-1=0, \end{array}\right.$    

iegūsim $ x$, $ y$, $ z$ un $ \lambda$ vērtības:

$\displaystyle x = 0,5,\;\;y = 0,5,\;\;z = 0,\;\;\lambda=-1.$    

Tātad nosacītā ekstrēma punkts (no ģeometriskā viedokļa ir skaidrs, ka tas ir minimuma punkts) ir punkts $ (0,5; 0,5)$. Pie šī paša secinājuma varēja nonākt, izmantojot tikai ģeometriskus spriedumus. 1.4. zīmējumā ir attēlota $ (x;y)$-plakne, taisne $ AB$, kuras vienādojums ir $ x+y=1$, un divas funkcijas $ f$ līmeņlīnijas. Atgādināsim, ka par funkcijas līmeņlīnijām sauc līnijas, uz kurām dotās funkcijas vērtības ir konstantas. Pieņemsim, ka līmeņlīnija $ C_{1}$ pieskaras taisnei $ AB$. Pieskaršanās punkta koordinātas ir $ (0,5; 0,5)$. No ģeometriskā viedokļa ir skaidrs, ka tieši līmeņlīnijas $ C_{1}$ un taisnes $ AB$ pieskarpunkts ir dotās problēmas atrisinājums.

\includegraphics[width=9cm]{C:/TEXfiles/felikss/1n4zcol.eps}

1.4. zīm. Funkcijas $ f(x;y)=x^2+y^2$ līmeņlīnijas $ x^2+y^2=C_1$ un $ x^2+y^2=C$ un taisne $ AB$ ar vienādojumu $ x+y=1$, kura pieskaras pirmajai līmeņlīnijai.

1.11. piezīme. 
Fakts, ka $ z$ vērtība ir nulle, norāda uz to, ka ekstrēma punkts atrodas uz pieļaujamā apgabala robežas, kur izpildās vienādība $ x+y=1$.
Risināšanas shēma.
Aplūkosim vairāku argumentu funkcijas $ f(x)$, $ x\in\mathbb{R}^{n}$, minimizēšanas problēmu, kad ir uzdoti $ m$ ierobežojumi nevienādību veidā:

$\displaystyle g_{i}(x)\leq 0\;\;(i=1,\ldots,m).$    

Ievedīsim $ m$ fiktīvus mainīgos $ z_1,\ldots,z_m$ (tie līdzsvaro ierobežojumus nevienādību veidā):

$\displaystyle g_{i}(x)+z_{i}^{2}=0\;\;(i=1,\ldots,m).$    

Tālāk jāminimizē funkciju $ f$ pie nosacījumiem vienādību veidā. Sastādām Lagranža $ (n+2m)$ argumentu funkciju formā

$\displaystyle L(x;z;\lambda)=f(x)+\sum\limits_{i = 1}^m\lambda_i (g_i (x)+z_i^2)$    

un atrodam tās stacionāros punktus. Tātad problēmas atrisinājumi atrodas starp $ (n+2m)$ vienādojumu sistēmas

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l} L_{x_i}=0\quad (i=1,\ldots,n),\  L_{z_j}...
...ad (j=1,\ldots,m),\  L_{\lambda_j}=0\quad (j =1,\ldots,m), \end{array}\right.$    

atrisinājumiem.
1.12. piezīme. 
Atšķirībā no gadījuma, kad ierobežojumi ir vienādību formā un kad, kā jau tika iepriekš minēts, nav jēgas aplūkot problēmas, kurās ierobežojumu skaits $ m$ ir lielāks vai vienāds ar mainīgo skaitu $ n$, problēmas, kurās ierobežojumi ir nevienādību formā, var būt saturīgas arī tad, ja ierobežojumu skaits $ m$ ir lielāks par minimizējamas funkcijas $ f$ argumentu skaitu $ n$. Iedomājieties, piemēram, regulāru sešstūri ar centru punktā $ (0;0)$, tā iekšieni kā pieļaujamo apgabalu (ko var uzdot ar $ 6$ ierobežojumiem nevienādību formā) un aplūkojiet funkcijas $ f(x;y)=x^{2}+y^{4}$ (argumentu skaits $ n = 2$) minimizēšanas problēmu (sešstūri var arī aizvietot ar $ m$-stūri).


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2.6. Lagranža reizinātāju metode, kad ierobežojumi Augstāk: 1.2. Nosacītais ekstrēms Iepriekšējais: 1.2.4. Lagranža reizinātāju metode, kad ierobežojumi

2002-05-04