nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.2.1. Jautājumi Augstāk: 5. PIELIKUMS Iepriekšējais: 5.1.2. Vingrinājumi

5.2. Netieši uzdotās funkcijas


Apskata divu argumentu funkciju $ F(x,y)$ un vienādojumu

$\displaystyle F(x,y)=0.$ (5.1)

Plaknes apakškopu $ G_F$ sauc par vienādojuma grafiku, ja šīs kopas punkti apmierina vienādojumu (5.1). Apzīmē ar $ A_F$ grafika $ G_F$ projekciju uz abscisu asi. Turpmāk apskata tādus vienādojumus (5.1), kuru grafiks nav tukša kopa.

Piemēram, vienādojuma $ x^2+y^2-1=0$ grafiks ir riņķa līnija, bet vienādojuma $ (x-1)(x+y-1)=0$ grafiks ir taisnes $ x=1$ un $ x+y-1=0$.

Ja vienādojuma (5.1) grafiks $ G_F$ savstarpēji viennozīmīgi projicējas uz $ A_F$, tad eksistē tāda vienīgā reālā mainīgā $ x$ funkcija $ f$ ar definīcijas apgabalu $ A_F$, kuras grafiks sakrīt ar vienādojuma (5.1) grafiku. Funkcija $ f$ katram $ x\in A_F$ piekārto to vienīgo $ y$, kuram $ F(x,y)=0$. Tādos gadījumos saka, ka vienādojums (5.1) netieši (apslēptā veidā) uzdod mainīgā $ x$ funkciju $ f$.

Bieži vienādojuma (5.1) grafiks $ G_F$ neprojicējas viennozīmīgi uz $ A_F$. Tādos gadījumos kopā $ A_F$ ir uzdotas bezgalīgi daudzas $ x$ funkcijas, kuru grafiki sakrīt ar vienādojuma (5.1) grafika $ G_F$ kaut kādu apakškopu. Piemēram, ja intervālu $ [-1,1]$ sasmalcina ar starppunktiem

$\displaystyle -1=x_0<x_1<\cdots <x_n=1$

un katrā no intervāliem $ [x_{i-1},x_i]$ funkciju $ f(x)$ uzskata vienādu ar $ \sqrt{1-x^2}$ vai $ -\sqrt{1-x^2}$, tad iegūst funkcijas $ f$ grafiku, kas ir vienādojuma

$\displaystyle x^2+y^2-1=0$

grafika kaut kāda apakškopa, jo $ x^2+(f(x))^2-1=0$.

Pieņem, ka vienādojuma (5.1) grafiks $ G_F$ neprojicējas viennozīmīgi uz $ A_F$, bet eksistē tāds taisnstūris

$\displaystyle K=\left\{(x,y)\in \mathbb{R}^2\vert\;a\leq x\leq b,\;c\leq y\leq d\right\}\/,$

ka grafika $ G_F$ tā daļa, kas atrodas šajā taisnstūrī, viennozīmīgi projicējas uz $ [a,b]$. Tad eksistē vienīgā reālā mainīgā $ x$ funkcija $ f$, kas uzdota intervālā $ [a,b]$, kura katram $ x\in [a,b]$ piekārto tādu vienīgo $ y\in [c,d]$, ka $ (x,y)\in G_F$. Acīmredzami $ F(x,f(x))\equiv 0$.

Saka, ka funkcija $ f(x)$ netieši uzdota taisnstūrī $ K$ ar vienādojumu (5.1).

Piemēram, vienādojums $ x^2+y^2-1=0$ taisnstūrī

$\displaystyle -1\leq x\leq
1,\;\; 0\leq y\leq 1$

netieši uzdod funkciju $ f(x)=\sqrt{1-x^2}$, bet taisnstūrī

$\displaystyle -1\leq x\leq 1,\;\;-1\leq y\leq 0$

uzdod funkciju $ f(x)=-\sqrt{1-x^2}$.
5.2. teorēma. 
(Netieši uzdotas funkcijas eksistence un diferencējamība).

Ja funkcijai $ F(x,y)$ punkta $ (x_0,y_0)$ kaut kādā apkārtnē eksistē nepārtraukti parciālie atvasinājumi $ F_x'(x,y)$, $ F_y'(x,y)$ un $ F(x_0,y_0)=0$, $ F_y'(x_0,y_0)\neq 0$, tad eksistē tāds taisnstūris

$\displaystyle K=\left\{(x,y)\in \mathbb{R}^2\bigl\vert
\;x_0-a\leq x\leq x_0+a,\;y_0-b\leq y\leq y_0+b\right\}\/,$

kurā vienādojums $ F(x,y)=0$ netieši uzdod argumenta $ x$ funkciju $ f(x)$. Funkcija $ y=f(x)$ ir nepārtraukti diferencējama intervālā
$ (x_0-a,x_0+a)$, pie tam

$\displaystyle f'(x)=-\frac{F_x'\bigl(x,f(x)\bigr)}{F_y'\bigl(x,f(x)\bigr)}\/.$ (5.2)

\includegraphics[height=8.5cm]{19.eps}

5.1. zīm.

$ \blacktriangleright$ Vispirms pierāda netiešā veidā uzdotas funkcijas eksistenci. No dotā seko, ka $ F_y'(x_0,y_0)>0$ vai $ F_y'(x_0,y_0)<0$. Pieņem, piemēram, ka

$\displaystyle F_y'(x_0,y_0)>0.$ (5.3)

Tā kā funkcija $ F_y'(x,y)$ ir nepārtraukta punktā $ (x_0,y_0)$ un $ F_y'(x_0,y_0)>0$, tad eksistē tāds taisnstūris (5.1. zīm.)

$\displaystyle K_1=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\Bigl\vert\vert x-x_0\vert\leq a_1,\;\vert y-y_0\vert\leq b\right\}\/,$

kurā $ F_y'(x,y)>0$.

Apskata viena argumenta funkciju $ \psi(y)=f(x_0,y)$, $ y_0-b\leq
y\leq y_0+b $. Funkcija $ \psi(y)$ aug intervālā $ [y_0-b, y_0+b]$, jo $ \psi'(y)=f_y'(x_0,y)>0$, pie tam $ \psi(y_0)=f(x_0,y_0)=0$. Tāpēc

$\displaystyle \psi(y_0-b)=F(x_0,y_0-b)<0,\;\psi(y_0+b)=F(x_0,y_0+b)>0.$ (5.4)

Tā kā funkcija $ F(x,y)$ ir nepārtraukta, tad vienādības (5.4) ir spēkā punktu $ (x_0,y_0-b)$ un $ (x_0,y_0+b)$ kaut kādās apkārtnēs. Tāpēc eksistē tāds $ a\in (0,a_1)$, ka visiem $ x\in [x_0-a,x_0+a]$ izpildās nevienādības

$\displaystyle F(x,x_0-b)<0$   un$\displaystyle \quad F(x,y_0+b)>0\/.$ (5.5)

Parāda, ka taisnstūrī $ K=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\Bigl\vert\vert x-x_0\vert\leq a,\;\vert y-y_0\vert\leq
b\right\}$ vienādojums $ F(x,y)=0$ netieši uzdod $ x$ funkciju $ f$. Izvēlas patvaļīgu punktu $ x^{\ast}\in [x_0-a,\;x_0+a]$ un apskata intervālā $ [y_0-b,\;y_0+b]$ nepārtrauktu viena argumenta funkciju $ \varphi(y)=F(x^{\ast},y)$. Saskaņā ar nevienādībām (5.5) funkcijai $ \varphi(y)$ intervāla $ [y_0-b, y_0+b]$ galapunktos vērtību zīmes ir pretējas, t.i.,

$\displaystyle \varphi(y_0-b)=F(x^{\ast},y_0-b)<0,\;\varphi(y_0+b)=F(x^{\ast},y_0+b)>0\/.$

Saskaņā ar Bolcano teorēmu par nepārtrauktas funkcijas starpvērtībām eksistē tāds $ y^{\ast}\in [y_0-b,y_0+b]$, ka $ \varphi(y^{\ast})=F(x^{\ast},y^{\ast})=0$. Tā kā $ \varphi'(y)=F_y'(x^{\ast},y)>0$, tad funkcija $ \varphi(y)$ aug intervālā $ [y_0-b, y_0+b]$ un vērtību nulle tā var iegūt tikai vienā šī intervāla punktā.

Tādējādi katram $ x\in [x_0-a,x_0+a]$ eksistē tāds vienīgais
$ y\in
[y_0-b,y_0+b]$, ka $ F(x,y)=0$. Tas nozīmē, ka taisnstūrī $ K$ vienādojums $ F(x,y)=0$ netieši uzdod $ x$ funkciju $ f$.

Tagad pierāda netiešā veidā uzdotas funkcijas diferencējamību.

Saskaņā ar Veierštrāsa 2. teorēmu slēgtā taisnstūrī $ K$ nepārtraukta funkcija $ F_y'(x,y)$ sasniedz šajā taisnstūrī savu vismazāko vērtību $ \alpha$. Taisnstūrī $ K$ $ F_y'(x,y)>0$, tāpēc visiem $ (x,y)\in K$ izpildās nevienādība

$\displaystyle F_y'(x,y)\geq\alpha>0\/.$ (5.6)

Saskaņā ar Veierštrāsa 1. teorēmu taisnstūrī $ K$ nepārtraukta funkcija $ F_x'(x,y)$ ir ierobežota šajā taisnstūrī. Tāpēc visiem $ (x,y)\in K$ izpildās nevienādība

$\displaystyle \left\vert F_x'(x,y)\right\vert<\beta.$ (5.7)

Tātad funkcija $ y=f(x)$ ir netieši uzdota taisnstūrī $ K$ ar vienādojumu $ F(x,y)=0$. Uz funkcijas $ f(x)$ grafika izvēlas divus punktus $ (x,y)$ un $ (x+\Delta x,y+\Delta y)$. Skaidrs, ka $ F(x,y)=0$ un $ F(x+\Delta x,y+\Delta y)=0$. Saskaņā ar Lagranža formulu pārveido starpību $ F(x+\Delta x,y+\Delta
y)-F(x,y)$ (acīmredzami šī starpība ir nulle). Iegūst, ka

$\displaystyle F_x'(x+\Theta\Delta x,y+\Theta\Delta y)\Delta x+F_y'(x+\Theta\Delta x,y+\Theta\Delta y)\Delta y=0\/.$

No šejienes

$\displaystyle \Delta y=-\frac{F_x'(x+\Theta\Delta x,y+\Theta\Delta y)}{F_y'(x+\Theta\Delta x,y+\Theta\Delta y)}\Delta x,\quad 0<\Theta<1\/.$ (5.8)

Ja izmanto nevienādības (5.6), (5.7), tad no (5.8) iegūst, ka

$\displaystyle \vert\Delta y\vert\leq\frac{\beta}{\alpha}\vert\Delta x\vert.$ (5.9)

Acīmredzami, ja $ \Delta x\rightarrow 0$, tad arī $ \vert\Delta
y\vert\rightarrow 0$, tas nozīmē, ka netieši uzdotā funkcija $ f(x)$ ir nepārtraukta patvaļīgajā punktā $ x\in [x_0-a,x_0+a]$. Ja vienādību (5.8) izdala ar $ \Delta x$, izmanto parciālo atvasinājumu nepārtrauktību un pāriet pie robežas, kad $ \Delta x\rightarrow 0$, tad iegūst, ka eksistē $ \lim\limits_{\Delta
x\rightarrow 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$, kas vienāda ar $ -\frac{F_x'(x,y)}{F_y'(x,y)}$. Tādējādi $ f'(x)=-\frac{F_x'(x,y)}{F_y'(x,y)}$, kur $ y=f(x)$. No šīs vienādības seko, ka atvasinājums $ f'(x)$ ne tikai eksistē intervālā $ [x_0-a,x_0+a]$, bet arī ir nepārtraukts šajā intervālā, kā nepārtrauktu funkciju dalījums.  $ \blacktriangleleft$
5.3. piezīme. 
Ja vienādojums $ F(x,y)=0$ taisnstūrī

$\displaystyle a\leq x\leq b,\;\;c\leq y\leq
d$

netieši uzdot funkciju $ f(x)$, tad formulu (5.2) var iegūt formāli atvasinot pēc $ x$ identitāti $ F\bigl(x,f(x)\bigr)\equiv
0$.
5.2. definīcija. 
Par kopu $ \;A\;$ un $ \;B\;$ tiešo jeb Dekarta reizinājumu $ \;A\times B$ sauc tādu pāru $ (x,y)$ kopu, kur $ x\in A$ un $ y\in B$.

Piemēram, Dekarta reizinājumu $ [a,b]\times [c,d]$ veido tādu reālu skaitļu $ x$ un $ y$ pāri $ (x,y)$, kur $ a\leq x\leq b$, $ c\leq y\leq
d$. Tika iegūts slēgts taisnstūris telpā $ \mathbb{R}^2$.

5.3. definīcija. 
Par punkta $ P_0\left(\overset{\circ}{x_1},
\overset{\circ}{x_2},\ldots,\overset{\circ}{x_n}\right)\in
\mathbb{R}^n$ kubveida apkārtni $ \;K(P_0)\;$ sauc telpas $ \;\mathbb{R}^n\;$ tādu punktu $ \;P((x_1,x_2,\ldots,x_n))\;$ kopu, kur $ \;\bigl\vert x_i-\overset{\circ}{x_i}\bigr\vert<\varepsilon$ (i=1,...,n).

Acīmredzami, ja $ K_1$, $ K_2$ ir atbilstoši punktu $ \left(\overset{\circ}{x_1},\overset{\circ}{x_2},\ldots,\overset{\circ}{x_n}\right)\in\mathbb{R}^n$ un $ \left(\overset{\circ}{y_1},\overset{\circ}{y_2},\ldots,\overset{\circ}{y_m}\right)\in\mathbb{R}^m$ kubveida apkārtnes, tad $ K_1\times K_2$ ir punkta $ \left(\overset{\circ}{x_1},\overset{\circ}{x_2},\ldots,\overset{\circ}{x_n},
\...
..._1},\overset{\circ}{y_2},\ldots,\overset{\circ}{y_m}
\right)\in\mathbb{R}^{n+m}$ kubveida apkārtne. Apskata $ m$ vienādojumu sistēmu ar $ (n+m)$ nezināmiem:

$\displaystyle \left\{\begin{array}{c} F_1(x_1,\ldots,x_n, y_1,\ldots,y_m)=0,\medskip\\  \cdots\\  F_m(x_1,\ldots,x_n, y_1,\ldots,y_m)=0. \end{array}\right.$ (5.10)

Uzskata, ka funkcijas $ F_i$ $ (i=1,\ldots,m)$ definētas punkta
$ (\overset{\circ}{x_1},\overset{\circ}{x_2},\ldots,\overset{\circ}{x_n},
\overset{\circ}{y_1},\overset{\circ}{y_2},\ldots,\overset{\circ}{y_m})$ kaut kādā kubveida apkārtnē.
5.4. definīcija. 
Ja $ K_1,K_2$ ir atbilstoši punktu $ \left(\overset{\circ}{x_1},\ldots,\overset{\circ}{x_n}\right)\in\mathbb{R}^n$,
$ \left(\overset{\circ}{y_1},\ldots,\overset{\circ}{y_m}\right)\in\mathbb{R}^m$ kubveida apkārtnes un jebkuram punktam
$ (x_1,\ldots,x_n)\in K_1$ eksistē tāds vienīgais punkts $ (y_1,\ldots,y_m)\in K_2$, ka

$\displaystyle \left\{\begin{array}{c}
F_1(x_1,\ldots,x_n, y_1,\ldots,y_m)=0,\medskip\\
\cdots\\
F_m(x_1,\ldots,x_n, y_1,\ldots,y_m)=0,
\end{array}\right.$

tad saka, ka kubveida apkārtnē $ K_1\times K_2$ šī sistēma netieši definē $ y_1,\ldots,y_m$ kā mainīgo $ x_1,\ldots,x_n$ funkcijas.
5.3. teorēma. 
Ja izpildās šādi nosacījumi:
  1. funkcijas $ F_i(x_1,\ldots x_n,y_1,\ldots,y_m)$ $ (i=1,\ldots,m)$ ir nepārtraukti diferencējamas punkta $ \left(\overset{\circ}{x_1},\ldots \overset{\circ}{x_n},
\overset{\circ}{y_1},\ldots,\overset{\circ}{y_m}\right)$ kubveida apkārtnē,
  2. $ F_i\left(\overset{\circ}{x_1},\ldots \overset{\circ}{x_n},
\overset{\circ}{y_1},\ldots,\overset{\circ}{y_m}\right)=0$ $ (i=1,\ldots,m)$,
  3. punktā $ \left(\overset{\circ}{x_1},\ldots \overset{\circ}{x_n},
\overset{\circ}{y_1},\ldots,\overset{\circ}{y_m}\right)$ determinante

    $\displaystyle \left\vert\begin{array}{ccc}
\frac{\partial F_1}{\partial y_1} & ...
..._1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}
\end{array}\right\vert\neq 0,
$

tad eksistē punktu $ \left(\overset{\circ}{x_1},\ldots,\overset{\circ}{x_n}\right)\in\mathbb{R}^n$ un $ \left(\overset{\circ}{y_1},\ldots,\overset{\circ}{y_m}\right)\in\mathbb{R}^m$ tādas kubveida apkārtnes $ K_1$ un $ K_2$, ka kubveida apkārtnē $ K_1\times K_2$ sistēma (5.10) netieši definē $ y_1,\ldots,y_m$ kā mainīgo $ x_1,\ldots,x_n$ funkcijas. Funkcijas $ y_j=\varphi_j(x_1,\ldots,x_n)$ ir nepārtraukti diferencējamas kubveida apkārtnē $ K_1$ un $ \overset{\circ}{y_j}=\varphi_j(\overset{\circ}{x_1},
\ldots,\overset{\circ}{x_n})$ $ (j=1,\ldots,m)$
.
5.4. piezīme. 
Šo teorēmu var pierādīt, piemēram, ar matemātiskās indukcijas metodi.
5.2. piemērs. 
Noskaidrot, vai vienādojums $ e^y+y\sin x-x^3+7=0$ netieši uzdod diferencējamu funkciju.

Funkcija $ F(x,y)=e^y+y\sin x-x^3+7$ definēta visā $ xOy$ plaknē. Visā plaknē eksistē nepārtraukti parciālie atvasinājumi $ F_x'=y\cos
x-3x^2$ un $ F_y'=e^y+\sin x$. Piemēram, punktā $ (2,0)$ funkcijas $ F(x,y)$ vērtība ir nulle, t.i., $ F(2,0)=0$, bet parciālais atvasinājums

$\displaystyle F_y'(2,0)=1+\sin 2\neq 0$

(starp citu arī $ F_x'(2,0)=-12\neq
0$). Saskaņā ar 5.2. teorēmu dotais vienādojums punkta $ x=2$ kaut kādā apkārtnē netieši definē $ y$$ x$ funkciju. (Šis vienādojums punkta $ y=0$ kaut kādā apkārtnē netieši definē $ x$$ y$ funkciju). No vienādojuma nav iespējams caur galīga skaita elementārām funkcijām izteikt $ y$ caur $ x$ (nevar izteikt arī $ x$ caur $ y$). Atrod, piemēram, $ y'(x)$. Tam nolūkam izmanto formulu $ y'(x)=-\frac{F_x'}{F_y'}$. Tādējādi

$\displaystyle y'(x)=-\frac{y\cos x-3x^2}{e^y+\sin x}=\frac{3x^2-y\cos x}{e^y+\sin x}\/.$

Atvasinājumu var atrast arī neizmantojot minēto formulu, bet diferencējot pēc $ x$ vienādojumu $ e^y+y\sin x-x^3+7=0$. Uz mainīgo $ y$ skatās kā uz $ x$ funkciju. Iegūst $ e^yy'+y'\sin x+y\cos
x-3x^2=0$. Izsaka $ y'=\frac{3x^2-y\cos x}{e^y+\sin x}$.
5.3. piemērs. 
Parādīt, ka vienādojumu sistēma

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
x^2-2y^3-z^3=0, \\
x^3-y^5+z^2=1
\end{array}\right.
$

punkta $ x=1$ kaut kādā apkārtnē netieši uzdod $ y$ un $ z$$ x$ diferencējamas funkcijas. Izskaitļot $ y'$ un $ z'$ punktā $ x=1$, ja $ y(1)=1$ un $ z(1)=-1$.

Funkcijas $ F_1(x,y,z)=x^2-2y^3-z^3$ un $ F_2(x,y,z)=x^3-y^5+z^2-1$ definētas patvaļīgām $ x,y$ un $ z$ vērtībām. Parciālie atvasinājumi

$\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial x}$ $\displaystyle =2x,$ $\displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial x}$ $\displaystyle =3x^2, \phantom{\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}}$    
$\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial y}$ $\displaystyle =-6y^2,$ $\displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial y}$ $\displaystyle =-5y^4, \phantom{\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}}$    
$\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial z}$ $\displaystyle =-3z^2,$ $\displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial z}$ $\displaystyle =2z$    

ir nepārtraukti patvaļīgām $ x,y$ un $ z$ vērtībām. Punktā $ (1,1,-1)$ funkciju $ F_1(x,y,z)$ un $ F_2(x,y,z)$ vērtības ir nulle, t.i.,

$\displaystyle F_1(1,1,-1)=F_2(1,1,-1)=0,$

bet atbilstošā funkcionāldeterminante (skat.5.3. teorēmu) nav nulle. Tiešām

$\displaystyle \left\vert\begin{array}{cc}
\frac{\partial F_1}{\partial y} & \fr...
...t\begin{array}{cc}
-6y^2 & -3z^2\medskip\\
-5y^4 & 2z
\end{array}\right\vert
$

un punktā $ y=1$, $ z=-1$ tās vērtība

$\displaystyle \left\vert\begin{array}{cc}
-6 & -3\medskip\\
-5 & -2
\end{array}\right\vert=-3\neq 0\/.
$

Saskaņā ar 5.3. teorēmu dotā vienādojumu sistēma punkta $ x=1$ kaut kādā apkārtnē netieši uzdod $ y$ un $ z$$ x$ diferencējamas funkcijas. Lai izskaitļotu šo funkciju atvasinājumu vērtības punktā $ x=1$, vispirms diferencē pēc $ x$ sistēmas abus vienādojumus

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
2x-6y^2y'-3z^2z'=0, \\
3x^2-5y^4y'+2zz'=0.
\end{array}\right.
$

Tagad ievieto $ x=1$, $ y=1$ un $ z=-1$. Iegūst sistēmu

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
2-y'-3z'=0, \\
3-5y'+2z'=0,
\end{array}\right.
$

kuras atrisinājums ir $ y'=\frac{5}{3}$, $ z'=-\frac{8}{3}$.
5.4. piemērs. 
Noskaidrot, vai vienādojums $ x^2+y^2-z^2=0$ kaut kāda punkta apkārtnē netieši uzdod, piemēram, $ z$$ x$ un $ y$ diferencējamu funkciju.

Funkcija $ F(x,y,z)=x^2+y^2-z^2$ definēta patvaļīgām $ x,y$ un $ z$ vērtībām. Parciālie atvasinājumi $ F_x'=2x$, $ F_y'=2y$, $ F_z'=-2z$ nepārtraukti jebkurā punktā $ (x,y,z)$. Piemēram, punktā $ \left(\frac{\sqrt{2}}{2},
\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$ funkcijas $ F(x,y,z)$ vērtība ir nulle, t.i., $ F\left(\frac{\sqrt{2}}{2},
\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)=0$, bet parciālais atvasinājums $ F_z'\left(\frac{\sqrt{2}}{2},
\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)=-2\neq 0$. Tāpēc punkta $ x=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $ y=\frac{\sqrt{2}}{2}$ kaut kādā apkārtnē dotais vienādojums netieši uzdod $ z$ kā argumentu $ x$ un $ y$ diferencējamu funkciju. Funkcijas $ z=f(x,y)$ parciālos atvasinājumus var atrast pēc formulām: $ \frac{\partial z}{\partial
x}=-\frac{F_x'}{F_z'}$, $ \frac{\partial z}{\partial
y}=-\frac{F_y'}{F_z'}$. Tādējādi $ \frac{\partial z}{\partial
x}=\frac{x}{z}$, $ \frac{\partial z}{\partial
y}=\frac{y}{z}$. Parciālos atvasinājumus $ \frac{\partial z}{\partial x}$ un $ \frac{\partial z}{\partial
y}$ var atrast, diferencējot vienādojumu $ x^2+y^2-z^2=0$ vienreiz pēc $ x$ un otrreiz pēc $ y$. Iegūst vienādojumu sistēmu

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
2x-2z\frac{\partial z}{\partial x}=0, \\
2y-2z\frac{\partial z}{\partial y}=0.
\end{array}\right.
$

Tās atrisinājums ir $ \frac{\partial z}{\partial
x}=\frac{x}{z}$, $ \frac{\partial z}{\partial
y}=\frac{y}{z}$.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.2.1. Jautājumi Augstāk: 5. PIELIKUMS Iepriekšējais: 5.1.2. Vingrinājumi

2002-06-21