nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.5. Saliktas funkcijas diferencēšana Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.3. Funkcijas diferenciāļa lietojumi tuvinātos aprēķinos

3.4. Pieskarplakne


Apskata funkciju $ f(x,y)$, kas ir nepārtraukta punktā $ P_0(x_0,y_0)$.

3.3. definīcija. 
Par funkcijas grafika pieskarplakni punktā $ M_0\bigl(x_0,y_0,f(x_0,y_0)\bigr)$ sauc plakni, kas iet caur šo punktu un kas apmierina šādu nosacījumu: attālums $ MN$ no grafika patvaļīga punkta $ M\bigl(x,y,f(x,y)\bigr)$ līdz šai plaknei ir pēc patikas mazs, salīdzinot ar attālumu $ M_{0}M$, kad $ x\rightarrow
x_0$ un $ y\rightarrow y_0$, citiem vārdiem, $ \frac{MN}{M_0M}
\xrightarrow[\substack{x\rightarrow x_0\\  y\rightarrow y_0}]{\/}0$ (skat. 3.2. zīm.).

\includegraphics[height=10cm]{13arma.eps}

3.2. zīm.

3.4. teorēma. 
Ja funkcija $ f(x,y)$ ir diferencējama punktā $ P_0(x_0,y_0)$, tad tās grafikam atbilstošajā punktā $ M_0\bigl(x_0,y_0,f(x_0,y_0)\bigr)$ eksistē pieskarplakne, kuras vienādojums ir

$\displaystyle z-f(x_0,y_0)=f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0)$ (3.1)

$ \blacktriangleright$ Tā kā funkcija $ f(x,y)$ ir diferencējama punktā $ P_0(x_0,y_0)$, tad tā ir nepārtraukta šajā punktā un izpildās sakarība

$\displaystyle f(x,y)-f(x_0,y_0)=f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y+ \gamma\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2},$ (3.2)

kur $ x=x_0+\Delta x$, $ y=y_0+\Delta y$ un $ \lim\limits_{\substack{\Delta x\rightarrow o\\  \Delta y\rightarrow
0 }}\gamma=0$. Acīmredzami (3.1) ir plaknes, kas iet caur punktu $ M_0\bigl(x_0,y_0,f(x_0,y_0)\bigr)$, vienādojums. Atliek pierādīt, ka šī plakne ir funkcijas $ f(x,y)$ grafikam punktā $ M_0$ konstruētā pieskarplakne. Tam nolūkam ir jāparāda, ka $ \frac{MN}{M_0M}
\xrightarrow[\substack{x\rightarrow x_0\\  y\rightarrow y_0}]{\/}0$ (3.2. zīm.). No vienādības (3.2) atņem (3.1) un iegūst

$\displaystyle f(x,y)-z=\gamma\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}.$ (3.3)

Apskata attiecību

$\displaystyle \frac{MN}{M_0M}\leq\frac{MM'}{M_0M}\leq\frac{MM'}{P_0P}\/,$

kur $ P_0P=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$. Var saskatīt, ka $ MM'=\left\vert z-f(x,y)\right\vert$ (situācijā, kas attēlota 3.2. zīmējumā, $ MM'=-z+f(x,y)$, jo punkta $ M'$ aplikāta ir $ z$, bet punkta $ M$ aplikāta ir $ f(x,y)$).

Atsaucoties uz vienādību (3.3), var rakstīt, ka $ MM'=\left\vert\gamma\right\vert\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$.

Tāpēc

$\displaystyle \frac{MN}{M_{0}M}\leq \frac{\left\vert\gamma\right\vert\sqrt{\Delta
x^2+\Delta y^2}}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta
y^2}}=\left\vert\gamma\right\vert\;.$

Acīmredzami $ \frac{MN}{M_0{M}}\xrightarrow [\substack{x\rightarrow
x_0\\  y\rightarrow y_0}]{\/}0$, jo $ \lim\limits_{\substack{\Delta
x\rightarrow 0\\  \Delta y\rightarrow 0 }}\left\vert\gamma\right\vert=0$. $ \blacktriangleleft$
3.4. definīcija. 
Par funkcijas grafika normāli punktā $ M_0\bigl(x_0,y_0,f(x_0,y_0)\bigr)$ sauc taisni, kas iet caur šo punktu un ir perpendikulāra šajā punktā konkrētajai pieskarplaknei.
3.5. piemērs. 
Sastādīt pieskarplaknes un normāles vienādojumu funkcijas $ z=x^2+y^2$ grafikam punktā, kura abscisa ir $ 1$ un ordināta $ -1$.

Atrod $ z_0=f(x_0,y_0)=f(1,-1)=1^2+(-1)^2=2$, $ z_x'=2x$; $ z_y'=2y$.

Izskaitļo

$\displaystyle f_x'(x_0,y_0)$ $\displaystyle =f_x'(1,-1)=2\cdot 1=2;$    
$\displaystyle f_y'(x_0,y_0)$ $\displaystyle =f_y'(1,-1)=2\cdot (-1)=-2.$    

Pieskarplaknes vienādojums

$\displaystyle z-2=2(x-1)-2(y+1)$   jeb$\displaystyle \quad 2x-2y-z-2=0\/.$

Tā kā normāle ir perpendikulāra pieskarplaknei, tad šīs taisnes virziena vektors ir $ (2,-2,-1)$. Tādējādi normāles vienādojums ir

$\displaystyle \frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-2}{-1}\;.$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.5. Saliktas funkcijas diferencēšana Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.3. Funkcijas diferenciāļa lietojumi tuvinātos aprēķinos

2002-06-21