nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.3. Lagranža teorēma Augstāk: 2. DIFERENCIĀLRĒĶINU PAMATTEORĒMAS Iepriekšējais: 2.1. Fermā teorēma

2.2. Rolla teorēma (Teorēma par atvasinājuma nullēm)

2.2. teorēma. [Rolla2.1 teorēma] Ja funkcija $ f$ nepārtraukta slēgtā intervālā $ [a;b]$, diferencējama šī intervāla iekšējos punktos un šī intervāla galapunktos funkcijas vērtības ir vienādas, t.i., $ f(a)=f(b)$, tad eksistē vismaz viens tāds intervāla iekšējais punkts $ \;c\,$, kurā $ \;f'(c)=0$.

$ \blacktriangleright$ Apzīmēsim ar $ m$ un $ M$ attiecīgi funkcijas vismazāko un vislielāko vērtību intervālā $ [a;b]$. (Šādas vērtības eksistē, jo funkcija ir nepārtraukta šajā intervālā).

Ja $ m=M$, tad intervālā $ [a;b]$ $ f$ ir konstanta funkcija un jebkurā tā punktā $ f'(x)=0$.

Ja $ m<M$, tad vismaz viens no šiem skaitļiem $ m, M$ atšķiras no skaitļa $ f(a)=f(b)$, piemēram, $ M\neq f(a)$. Seko, ka funkcija $ f$ savu vislielāko vērtību $ M$ sasniedz šī intervāla kādā iekšējā punktā $ c$, t.i., eksistē tāds $ c\in (a;b)$, ka $ f(c)=M$. Saskaņā ar Fermā teorēmu $ f'(c)=0$. $ \blacktriangleleft$
2.2. piezīme. 
$ \phantom{}$

  1. Rolla teorēmai ir šāda ģeometriska interpretācija: uz funkcijas grafika eksistē tāds punkts $ A(c;f(c))$, kurā novilktā pieskare ir horizontāla (2.2. zīm.).
  2. Tādi punkti, kuros atvasinājums ir nulle, var būt vairāki (2.3. zīm.).
  3. Ja $ f(a)=f(b)=0$, tad Rolla teorēma apgalvo, ka starp divām funkcijas nullēm2.2 eksistē vismaz viena atvasinājuma nulle.
  4. Visi teorēmas nosacījumi ir būtiski, piemēram, funkcijai $ \;f(x)=\vert x\vert\;$ intervālā $ [-1,1]$ teorēma nav spēkā, jo punktā $ x=0$ šī funkcija nav diferencējama.

\includegraphics[height=9.5cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/8arma.eps}

2.2. zīmējums

\includegraphics[width=14cm]{C:/TEXfiles/vitolds/fun_lv_html/9arma.eps}

2.3. zīmējums


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.3. Lagranža teorēma Augstāk: 2. DIFERENCIĀLRĒĶINU PAMATTEORĒMAS Iepriekšējais: 2.1. Fermā teorēma

2002-01-21