nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.13. Polikardiogrāfija Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.11. Asinsspiediena un pulsa frekvences izmaiņas

2.12. Sfigmogrāfija

Darba uzdevumi.
$ \phantom{}$
 1. Iepazīties ar centrālo un perifēro sfigmogrammu formu.
 2. Veikt centrālās sfigmogrammas formas analīzi.
 3. Aprēķināt pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu aortā, rokas un kājas artērijās.
Darbam nepieciešams.
Polisfigmogrammas.
Darba gaita.

Studenti saņem polisfigmogrammas - vienlaicīgi reģistrētas miega artērijas (a.carotis), spieķa kaula artērijas (a.radialis), ciskas artērijas (a.femoralis) un pēdas dorsālās artērijas (a.dorsalis pedis) sfigmogrammas. Iepazīstas ar šo artēriju sfigmogrammu formu (2.12. zīm.).

Polisfigmogrammas un ... reogramma pirms un pēc fiz. sl.

2.12. zīmējums. Polisfigmogrammas un krūšu kurvja integrālā reogramma pirms (A) un pēc (B) fiziskās slodzes.

1 - pēdas artērijas sfigmogramma;

2 - spieķa kaula artērijas sfigmogramma;

3 - ciskas artērijas sfigmogramma;

4 - miega artērijas sfigmogramma;

5 - krūšu kurvja integrālā reogramma.


Pēc tam veic miega artērijas sfigmogrammas formas analīzi: nosaka anakrotas ilgumu (a-b), asins izgrūšanas fāzes ilgumu (a-c), "b" punkta augstumu (hb), "c" punkta augstumu (hc), incizūras augstumu (hi), dikrotiskā viļņa amplitūdu (hd). Minēto punktu augstumu un dikrotiskā viļņa amplitūdu izsaka procentos, pieņemot par 100% punkta "b" (pamatviļņa) augstumu.

Tad aprēķina pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu aortā, rokas un kājas artērijās. Šim nolūkam jāzina attiecīgo artēriju garums (S) un pulsa viļņa nokavēšanās laiks (t).

Artēriju garumi katrai izmeklējamai personai ir doti, bet to noteikšana attēlota attēlā (2.13. zīm.).


Pulsa viļņa nokavēšanās laika un artēr. garuma noteikšanas shēma

2.13. zīmējums. Pulsa viļņa nokavēšanās laika (A) un artērijas garuma (B) noteikšanas shēma.
1, 2, 3, 4 - miega, spieķa kaula, ciskas un pēdas artēriju sfigmogrammas.

Pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu aortā aprēķina sekojoši:

$\displaystyle \boxed{\mathrm{\text{PVIĀ}_a=\frac{S_2+S_3-S_1}{\Delta t_1}}}$    

kur

$ \mathrm{S_{1}}$ - attālums no miega artērijas pulsācijas vietas līdz krūšu kaula bedrītei;

$ \mathrm{S_{2}}$ - attālums no krūšu kaula bedrītes līdz nabai;

$ \mathrm{S_{3}}$ - attālums no nabas līdz ciskas artērijas pulsācijas vietai;

$ \mathrm{\Delta t_{1}}$ - pulsa viļņa nokavēšanās laiks starp miega artērijas un ciskas artērijas

sfigmogrammu sākumu.

Pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu rokas artērijās aprēķina:

$\displaystyle \boxed{\mathrm{\text{PVIĀ}_r=\frac{S_r-S_1}{\Delta t_2}}}$    

kur

$ \mathrm{S_{r}}$ - attālums no krūšu kaula bedrītes līdz spieķa kaula artērijas pulsācijas vietai;

$ \mathrm{\Delta t_{2}}$ - pulsa viļņa nokavēšanās laiks starp miega artērijas un spieķa kaula artērijas

sfigmogrammu sākumu.

Pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu kājas artērijās aprēķina:

$\displaystyle \boxed{\mathrm{\text{PVIĀ}_k=\frac{S_k}{\Delta t_3}}}$    

kur

$ \mathrm{S_{k}}$ - attālums no ciskas artērijas pulsācijas vietas līdz dorsālās pēdas artērijas

pulsācijas vietai;

$ \mathrm{\Delta t_{3}}$ - pulsa viļņa nokavēšanās laiks starp ciskas artērijas un dorsālās pēdas artērijas

sfigmogrammu sākumu.

Veic polisfigmogrammu analīzi, nosakot sekojošus rādītājus:
 1. sirds cikla ilgums - a-a (s);
 2. sistoles ilgums - a-i (s);
 3. diastoles ilgums - i-a (s);
 4. asins izgrūšanas fāzes ilgums - a-c (s);
 5. anakrotas pacēlums - a-b (s);
 6. "b" punkta augstums - hb (mm, 100%);
 7. "c" punkta augstums - hc (mm, %);
 8. "i" punkta augstums - hi (mm, %);
 9. dikrotiskā viļņa amplitūda - hd (mm, %);
 10. PVIĀa - (m/s);
 11. PVIĀr - (m/s);
 12. PVIĀk - (m/s).

Centrālās sfigmogrammas hc un hi augstumi raksturo galvenokārt perifēro pretestību, hd un PVIĀ raksturo galvenokārt asinsvadu elastību. Veselam, pieaugušam cilvēkam PVIĀa = 4 - 6 m/s, PVIĀr = 6 - 8 m/s, PVIĀk = 8 - 10 m/s.

Izdara secinājumus par asinsrites sistēmas stāvokli.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.13. Polikardiogrāfija Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.11. Asinsspiediena un pulsa frekvences izmaiņas

2002-02-03