next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

3. variants

1. No nogriežņa $ [0;1]$ izmet vaļēju intervālu $ \left(\frac{3}{8};\frac{5}{8}\right)$; no pāri palikušajiem nogriežņiem izmet divus vaļējus intervālus ar centriem šo nogriežņu viduspunktos un kopējo garumu $ \frac{1}{8}$; no pāri palikušajiem nogriežņiem izmet četrus vaļējus intervālus ar centriem šo nogriežņu viduspunktos un kopējo garumu $ \frac{1}{16}$ u.t.t. Ar $ F$ apzīmēsim kopu, kas paliek pāri no nogriežņa $ [0;1]$, bezgalīgi turpinot šo konstrukciju. Pierādīt, ka kopa $ F$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{rl} \cos x\/,&{\rm ja}\;x\in \mathcal{P...
...}$}\\  &\text{blakusintervālam ar garumu $\frac{1}{3^n}$}\/. \end{array}\right.$    


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ [4;5)$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ [4;5)$?

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{\sqrt{5-x}}\/.$    




2002-04-30