next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

2. variants

1. Apskatīsim kopas $ [0;1]$ apakškopu $ E$, kas sastāv no visiem tiem skaitļiem, kuri var tikt izteikti $ 2$ skaitīšanas sistēmā tā, ka visās pāra pozīcijās atrodas vieninieki. Pierādīt, ka kopa $ E$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} \sin 2x\/,&{\rm ja}\;x\in \left[0;\...
...nt\mathcal{P}\/,\\  \cos 5x\/,&{\rm ja}\;x\in \mathcal{P}\/, \end{array}\right.$    

kur $ \mathcal{P}$ - Kantora kopa, $ \complement\mathcal{P}=[0;1]\setminus\mathcal{P}$ - Kantora kopas papildkopa līdz kopai $ [0;1]$.


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ [0;1]$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ [0;1]$?

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{ccl} 10\/, & \text{ja} & x\in\mathcal{P...
...t[5]{x}}\/, & \text{ja} & x\in[0;1]\setminus\mathcal{P}\/. \ \end{array}\right.$    
2002-04-30