next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

12. variants

1. No nogriežņa $ [0;1]$ izmet vaļēju intervālu $ \left(\frac{7}{16};\frac{9}{16}\right)$; no pāri palikušajiem nogriežņiem izmet divus vaļējus intervālus ar centriem šo nogriežņu viduspunktos un kopējo garumu $ \frac{1}{16}$; no pāri palikušajiem nogriežņiem izmet četrus vaļējus intervālus ar centriem šo nogriežņu viduspunktos un kopējo garumu $ \frac{1}{32}$ u.t.t. Ar $ F$ apzīmēsim kopu, kas paliek pāri no nogriežņa $ [0;1]$, bezgalīgi turpinot šo konstrukciju. Pierādīt, ka kopa $ F$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} xe^{x}\/,&{\rm ja}\;x\in [0;1]\cap\...
...\smallskip\\  e^{x}\/,&{\rm ja}\;x\in [0;1]\cap\mathbb{Q}\/, \end{array}\right.$    

kur $ \mathbb{Q}$ - visu racionālo skaitļu kopa, bet $ \mathbb{I}$ - visu iracionālo skaitļu kopa.


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ [-2;-1]$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ [-2;-1]$?

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} \frac{1}{\sqrt[3]{x+2}}\/,&{\rm ja}...
...,\smallskip\\  2x\/,&{\rm ja}\;x\in [-2;-1]\cap\mathbb{Q}\/, \end{array}\right.$    

kur $ \mathbb{Q}$ - visu racionālo skaitļu kopa, bet $ \mathbb{I}$ - visu iracionālo skaitļu kopa.

2002-04-30