nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.4. Integrēšanas pamatmetodes Augstāk: 1. NENOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 1.2. Pamatintegrāļu tabula

1.3. Nenoteiktā integrāļa pamatīpašības


Izmantojot pamatintegrāļu tabulu, var integrēt tikai visvienkāršākās funkcijas.

Piemēram,

$\displaystyle \int\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}=\int x^{-\frac{2}{3}}dx=
\frac{x^{-\frac{2}{3}+1}}{-\frac{2}{3}+1}+C=3\sqrt[3]{x}+C\/.$

Nenoteiktā integrāļa īpašības dod iespēju aprēķināt nenoteiktos integrāļus ievērojami plašākai funkciju klasei.

1. īpašība.
Nenoteiktā integrāļa atvasinājums ir vienāds ar zemintegrāļa funkciju, t.i.,

$\displaystyle \boxed{\left(\int f(x)dx\right)'=f(x).}$

$ \blacktriangleright$ Šo īpašību pierāda, izmantojot nenoteiktā integrāļa definīciju un diferencēšanas likumus. Konkrēti:

$\displaystyle \left(\int f(x)dx\right)'=\bigl(F(x)+C\bigr)'=F'(x)+C'=f(x)+0=f(x)\/.\blacktriangleleft$

2ipa2. īpašība.
Nenoteiktā integrāļa diferenciālis ir vienāds ar zemintegrāļa izteiksmi, t.i.,

$\displaystyle \boxed{d\left(\int f(x)dx\right)=f(x)dx.}$

3ipa3. īpašība.
Nenoteiktais integrālis no funkcijas $ F$ atvasinājuma ir vienāds ar šo funkciju (ar precizitāti līdz konstantam saskaitāmajam $ C$), t.i.,

$\displaystyle \boxed{\int F'(x)dx=F(x)+C.}$

4ipa4. īpašība.
Nenoteiktais integrālis no funkcijas $ F$ diferenciāļa ir vienāds ar šo funkciju (ar precizitāti līdz konstantam saskaitāmajam $ C$), t.i.,

$\displaystyle \boxed{\int dF(x)=F(x)+C.}$

1.1. piezīme. 
2ipa2., 3ipa3. un 4ipa4. īpašību pierādīt patstāvīgi.
5ipa5. īpašība.
Konstantu reizinātāju $ k\neq 0$ drīkst iznest ārpus nenoteiktā integrāļa zīmes, t.i.,

$\displaystyle \boxed{\int kf(x)dx=k\int f(x)dx.}$

$ \blacktriangleright$ Apzīmē funkcijas $ f$ primitīvo funkciju ar $ F$. Acīmredzami, $ kF$ ir funkcijas $ kf$ primitīvā funkcija. Saskaņā ar nenoteiktā integrāļa definīciju

$\displaystyle \int kf(x)dx=kF(x)+C=k\left(F(x)+\frac{C}{k}\right)=k\int f(x)dx\/.$

(Ja $ C$ - patvaļīga konstante, tad $ \frac{C}{k}$ arī ir patvaļīga konstante.) $ \blacktriangleleft$
6ipa6. īpašība.
Nenoteiktais integrālis no divu funkciju $ f$ un $ g$ summas ir vienāds ar šo funkciju nenoteikto integrāļu summu, t.i.,

$\displaystyle \boxed{\int \bigl(f(x)+g(x)\bigr)dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx.}$

$ \blacktriangleright$ Apzīmē funkciju $ f$ un $ g$ primitīvās funkcijas atbilstoši ar $ F$ un $ G$.

Acīmredzami, funkcijas $ (f+g)$ primitīvā funkcija ir funkcija $ (F+G)$. Saskaņā ar nenoteiktā integrāļa definīciju

\begin{multline*}
\int f(x)dx+\int g(x)dx=\bigl(F(x)+C_1\bigr)+\bigl(G(x)+C_2\bi...
...+C_2)=\bigl(F(x)+G(x)\bigr)+C=\\
=\int \bigl(f(x)+g(x)\bigr)dx,
\end{multline*}

kur $ C_1, C_2, C$ ir patvaļīgas konstantes, pie tam $ C=C_1+C_2$. $ \blacktriangleleft$

No 5ipa5. un 6ipa6. īpašības seko vēl viena nenoteiktā integrāļa īpašība.
7. īpašība.
Nenoteiktais integrālis no funkciju $ f_1,\ldots,
f_n$ lineārās kombinācijas ir vienāds šo funkciju nenoteikto integrāļu lineāro kombināciju, t.i.,

$\displaystyle \int \bigl(k_1f_1(x)+\cdots +k_nf_n(x)\bigr)dx=k_1\int f_1(x)dx+\cdots
+k_n\int f_n(x)dx,$

kur vismaz viena no konstantēm $ k_1,\ldots, k_n$ nav nulle.
1.1. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\left(2\sin x-2^x+\sqrt{x}\,\right)dx\/.$

\begin{multline*}
\int\left(2\sin x-2^x+\sqrt{x}\,\right)dx=2\int\sin x dx-\int
...
...frac{3}{2}}+C=-2\cos x-\frac{2^x}{\ln
2}+\frac{2}{3}x\sqrt{x}+C.
\end{multline*}

1.2. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\left(\frac{3}{\cos^2x}-4\right)dx\/.$

$\displaystyle \int\left(\frac{3}{\cos^2x}-4\right)dx=3\int\frac{dx}{\cos^2x}-4\int
dx=3\tg x-4x+C\/.$

1.3. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\frac{x\sqrt{x}+x^2-5}{x^2\sqrt{x}}\,dx\/.$

\begin{multline*}
\int\frac{x\sqrt{x}+x^2-5}{x^2\sqrt{x}}dx=\int\left(\frac{1}{x...
...c{5}{2}+1}+C=\ln\vert x\vert+2\sqrt{x}+\frac{10}{3x\sqrt{x}}+C.
\end{multline*}


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.4. Integrēšanas pamatmetodes Augstāk: 1. NENOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 1.2. Pamatintegrāļu tabula

2002-11-06