nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.2. Darbū summas un to īpašības Augstāk: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS

2.1. Noteiktā integrāļa jēdziens


Apskata intervālā $ [a,b]$ definētu funkciju $ f$. Sasmalcina šo intervālu ar starppunktu palīdzību:

$\displaystyle a=x_0<x_1<\cdots <x_{k-1}<x_k<\cdots <x_n=b\/.$

Apzīmē ar $ \lambda=\max\limits_{1\leq k\leq n}\Delta x_k$, kur $ \Delta x_k=x_k-x_{k-1}$ un nosauc par sasmalcinājuma soli.

Katrā no intervāliem $ [x_{k-1},x_k]$ izvēlas pa patvaļīgam punktam $ \xi_k$
$ (k=1,2,\ldots,n)$; izskaitļo funkcijas vērtību katrā no punktiem $ \xi_k$ un sastāda šādu summu:

$\displaystyle \sigma=f(\xi_1)\Delta x_1+f(\xi_2)\Delta x_2+\cdots +f(\xi_n)\Delta x_n=
\sum^n_{k=1}f(\xi_k)\Delta x_k\/.$

Šādu summu $ \sigma$ sauc par funkcijas $ f$ integrālsummu intervālā $ [a,b]$, kas atbilst konkrētam intervāla sasmalcinājumam un konkrētai starppunktu $ \xi_k$ izvēlei (turpmāk: integrālsumma).

2.1. definīcija. 
Skaitli $ \mathfrak{I}$ sauc par integrālsummas $ \sigma$ robežu, kad sasmalcinājuma solis $ \lambda\rightarrow 0$, ja jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds $ \delta
>0$, ka visiem sasmalcinājumiem ar soli $ \lambda <\delta$ izpildās nevienādība

$\displaystyle \left\vert\sigma -\mathfrak{I}\right\vert<\varepsilon\/.$

2.2. definīcija. 
Ja integrālsummai $ \sigma$ eksistē galīga robeža $ \mathfrak{I}$, kad $ \lambda\rightarrow 0$, tad funkciju $ f$ sauc par integrējamu intervālā $ [a,b]$.

Robežu $ \mathfrak{I} =\lim\limits_{\lambda\rightarrow 0}=\sigma$ sauc par funkcijas $ \mathbf{f}$ noteikto integrāli intervālā $ \mathbf{[a,b]}$ un apzīmē ar simbolu $ \int^b\limits_af(x)dx$.

Tādējādi noteiktā integrāļa definēšanas formula ir:

$\displaystyle \boxed{\int^b\limits_af(x)dx=\lim\limits_{\lambda\rightarrow 0}\sum^n_{k=1}f(\xi_k)\Delta x_k\/.}$

Šajā formulā

$ x$ sauc par integrēšanas mainīgo,

$ f$ - par zemintegrāļa funkciju,

$ f(x)dx$ - par zemintegrāļa izteiksmi,

$ a$ - par integrēšanas apakšējo robežu,

$ b$ - par integrēšanas augšējo robežu,

$ [a,b]$ - par integrēšanas intervālu.

2.1. piezīme. 
No noteiktā integrāļa definīcijas izriet, ka noteiktais integrālis nav atkarīgs no integrēšanas mainīgā, t.i.,

$\displaystyle \int^b\limits_af(x)dx=\int^b\limits_af(t)dt=\cdots =\int^b\limits_af(u)du\/.$

Apskata intervālā $ [a,b]$ konstantu funkciju $ f(x)=C$. Šādai funkcijai $ f(\xi_k)=C$ neatkarīgi no starppunktu $ \xi_k$ izvēles. Integrālsumma

$\displaystyle \sigma =\sum^n_{k=1}C\Delta x_k=C\sum^n_{k=1}\Delta
x_k=C(b-a)~=const.$

Acīmredzami, eksistē galīga robeža $ \mathfrak{I}=\lim\limits_{\lambda\rightarrow 0}\sigma=C(b-a)$. Seko, ka $ f$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a,b]$ un

$\displaystyle \int^b\limits_aCdx=C(b-a)\/.$

2.2. piezīme. 
Acīmredzami, katra intervālā $ [a,b]$ integrējama funkcija ir ierobežota šajā intervālā, jo pieņemot pretējo, t.i., ka funkcija nav ierobežota intervālā $ [a,b]$, tā būs neierobežota vismaz vienā no intervāliem $ [x_{k-1},x_k]$. Starppunktu $ \xi_k$ varēs izvēlēties tā, lai integrālsumma $ \sigma$ būtu pēc patikas liela. Seko, ka galīga robeža no $ \sigma$ nevar eksistēt.

Tādējādi funkcijas ierobežotība intervālā $ [a,b]$ ir tās integrējamības šajā intervālā nepieciešamais nosacījums.

2.3. piezīme. 
Ne katra intervālā $ [a,b]$ ierobežota funkcija ir integrējama šajā intervālā. Citiem vārdiem, funkcijas ierobežotība ir tās integrējamības tikai nepieciešamais (nav pietiekamais) nosacījums.

Piemēram, Dirihlē funkcija

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{ccc}
0, & \text{ja} & x~-\text{intervāl...
... \text{ja} & x~-\text{intervāla $[a,b]$ racionāls skaitlis,}
\end{array}\right.$

ir ierobežota funkcija. Ja par starppunktiem $ \xi_k$ izvēlas racionālus skaitļus, tad integrālsumma

$\displaystyle \sigma =\sum^n_{k=1}f(\xi_k)\Delta x_k=\sum^n_{k=1}1\cdot\Delta x_k=b-a\neq 0\/.$

Ja par starppunktiem $ \xi_k$ izvēlas iracionālus skaitļus, tad $ \sigma=0$. Acīmredzami, robeža no $ \sigma$, kad $ \lambda\rightarrow 0$, neeksistē un Dirihlē funkcija nav integrējama funkcija.

2.1. teorēma. 
[Noteiktā integrāļa vienīgums].

Ja funkcijai $ f$ intervālā $ [a,b]$ eksistē noteiktais integrālis, tad vienīgā veidā.

$ \blacktriangleright$ Pieņem pretējo, t.i., ka funkcijas $ f$ integrālsummai intervālā $ [a,b]$ eksistē divas dažādas galīgas robežas $ \mathfrak{I}_1\neq \mathfrak{I}_2$. Izvēlas

$\displaystyle \varepsilon =\frac{\vert\mathfrak{I}_1-\mathfrak{I}_2\vert}{3}>0\/.$

Tā kā $ \mathfrak{I}_1$ ir integrālsummas robeža, tad šādam $ \varepsilon$ eksistē $ \delta_1 >0$, ka visiem $ \lambda <\delta_1$ izpildās nevienādība

$\displaystyle \vert\sigma_1-\mathfrak{I}_1\vert<\varepsilon\/.$

Analogi - priekš $ \mathfrak{I}_2$: eksistē $ \delta_2 >0$, ka visiem $ \lambda <\delta_2 $ izpildās nevienādība

$\displaystyle \vert\sigma_2-\mathfrak{I}_2\vert<\varepsilon\/.$

Apzīmē ar $ \delta_0=\min\{\delta_1,\delta_2\}$ un sasmalcinājumam ar soli $ \lambda <\delta_0$ atbilstošo integrālsummu apzīmē ar $ \sigma_0$. Intervāla $ [a,b]$ sasmalcinājumam ar soli
$ \lambda <\delta_0$ izpildās vienlaicīgi nevienādības

$\displaystyle \vert\sigma_0-\mathfrak{I}_1\vert<\varepsilon$   un$\displaystyle \quad \vert\sigma_0-\mathfrak{I}_2\vert<\varepsilon\/.$

Apskata

\begin{multline*}
\vert\mathfrak{I}_1-\mathfrak{I}_2\vert=\bigl\vert(\mathfrak{I...
...varepsilon=\frac{2\vert\mathfrak{I}_1-\mathfrak{I}_2\vert}{3}\/.
\end{multline*}

Tātad

$\displaystyle \vert\mathfrak{I}_1-\mathfrak{I}_2\vert\leq\frac{2}{3}\vert\mathfrak{I}_1-\mathfrak{I}_2\vert\/.$

Seko, ka $ 1\leq\frac{2}{3}$. Pretruna. $ \blacktriangleleft$
nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.2. Darbū summas un to īpašības Augstāk: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS

2002-11-06