nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.9. Jautājumi Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1.7. Elementāro pamatfunkciju atvasinājumi

1.8. Funkcijas augstāku kārtu atvasinājumi un diferenciāļi

Pieņemsim, ka kopā $ D_{1}$ funkcijai $ f$ eksistē atvasinājums $ f'$, kuru turpmāk sauksim arī par pirmās kārtas atvasinājumu. Tas savukārt ir $ x$ funkcija, tāpēc tam var eksistēt atvasinājums, kuru sauksim par dotās funkcijas $ f$ otrās kārtas atvasinājumu. Otrās kārtas atvasinājumu apzīmē ar vienu no simboliem $ f''$ vai $ \frac{d^{2}f}{dx^{2}}$ (attiecīgi lasa: "ef divi prim", "de divi ef pēc de iks kvadrātā").

Analogi definē funkcijas trešās, ceturtās utt. kārtu atvasinājumus, kurus attiecīgi apzīmē:

$\displaystyle f'''$$\displaystyle \quad\text {vai}\quad \frac{d^{3}f}{dx^{3}}\/;\qquad f^{IV},\quad f^{(4)}\quad
\text{vai}\quad \frac{d^{4}f}{dx^{4}};\quad \text{utt.}$

Vispār, par funkcijas $ \mathbf{n}$-tās kārtas atvasinājumu sauc atvasinājumu no šīs funkcijas $ (n-1)$-ās kārtas atvasinājuma. Tādējādi

$\displaystyle f^{(n)}=\left(f^{(n-1)}\right)'$

jeb

$\displaystyle \frac{d^{n}f}{dx^{n}}=\frac{d}{dx}\left(\frac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}}\right)\/.$

1.9. definīcija. Atvasinājumus, kuru kārta ir lielāka par pirmo, sauc par augstāku kārtu atvasinājumiem.

1.13. piemērs. 
Noteikt funkcijas $ f(x)=x^{4}-6x+5$ piektās kārtas atvasinājumu.

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =(x^{4}-6x+5)'=4x^{3}-6\/;$    
$\displaystyle f''(x)$ $\displaystyle =(4x^{3}-6)'=12x^{2}\/;$    
$\displaystyle f'''(x)$ $\displaystyle =(12x^{2})'=24x\/;$    
$\displaystyle f^{IV}(x)$ $\displaystyle =(24x)'=24\/;$    
$\displaystyle f^{V}(x)$ $\displaystyle =(24)'=0\/.$    

1.14. piemērs. 
Noteikt funkcijas $ f(x)=\sin x$ $ n$-tās kārtas atvasinājumu.

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\cos x=\sin(\frac{\pi}{2}+x)\/;$    
$\displaystyle f''(x)$ $\displaystyle =-\sin x=\sin(2\cdot\frac{\pi}{2}+x)\/;$    
$\displaystyle f'''(x)$ $\displaystyle =-\cos x=\sin(3\cdot\frac{\pi}{2}+x)\/;$    
$\displaystyle f^{IV}(x)$ $\displaystyle =\sin x=\sin(4\cdot\frac{\pi}{2}+x)\/;$    
  $\displaystyle \cdots$    
$\displaystyle f^{(n)}(x)$ $\displaystyle =\sin(n\cdot\frac{\pi}{2}+x)\/;$    

Noskaidrosim funkcijas otrās kārtas atvasinājuma mehānisko interpretāciju. Ja $ x=x(t)$ ir materiālā punkta taisnvirziena kustības likums, tad $ \;x'(t)=v(t)\;$ ir punkta momentānais ātrums. Acīmredzot $ \;\Delta v=v(t+\Delta t)-v(t)\;$ ir momentānā ātruma pieaugums laika intervālā $ \Delta t$. Attiecību $ \frac{\Delta v}{\Delta t}=a_{vid.}$ sauc par materiālā punkta vidējo paātrinājumu intervālā $ \Delta t$.

1.10. definīcija. Par materiālā punkta paātrinājumu $ a$ laika momentā $ t$ sauc vidējā paātrinājuma robežu, kad $ \Delta
t\rightarrow 0$, t.i.,

$\displaystyle a=\lim\limits_{\Delta t\rightarrow 0}a_{vid.}=\lim\limits_{\Delta
t\rightarrow 0}\frac{\Delta v}{\Delta t}=v'(t)\/.$

Tādējādi otrās kārtas atvasinājuma mehāniskā interpretācija ir taisnvirziena kustībā esoša materiālā punkta momentānais paātrinājums.
1.15. piemērs. 
Noteikt materiālā punkta ātrumu un paātrinājumu laika momentā $ t_0=2$, ja kustības likums ir $ x(t)=\frac{1}{3}t^{3}-2t$.

Momentānais ātrums $ v(t)$ laika momentā $ t$:

$\displaystyle v(t)=x'(t)=\frac{1}{3}\cdot 3t^{2}-2=t^{2}-2\/.$

Laika momentā $ t_0=2:\quad v=v(2)=2^{2}-2=2$.

Momentānais paātrinājums $ a(t)$ laika momentā $ t$:

$\displaystyle a(t)=x''(t)=v'(t)=(t^{2}-2)'=2t\/.$

Laika momentā $ t_0=2\quad a=a(2)=2\cdot 2=4$.

Pieņemsim, ka $ f$ ir kopā $ D_1$ diferencējama funkcija un $ df(x)=f'(x)dx$ ir tās diferenciālis, kuru turpmāk sauksim par pirmās kārtas diferenciāli.

Pirmās kārtas diferenciālis ir atkarīgs gan no $ x$, gan no $ dx$. Ja $ dx$ uzskata par nemainīgu, tad var teikt, ka pirmās kārtas diferenciālis ir kopā $ D_1$ definēta $ x$ funkcija. Tāpēc tam var eksistēt diferenciālis, kuru sauksim par dotās funkcijas $ f$ otrās kārtas diferenciāli. Otrās kārtas diferenciāli apzīmē ar $ d^{2}f$. Tādējādi $ d^{2}f=d(df)$.

Vispār, par funkcijas $ \mathbf{n}$-tās kārtas diferenciāli sauc diferenciāli no šīs funkcijas $ (n-1)$-ās kārtas diferenciāļa. Tādējādi $ d^{n}f=d(d^{n-1}f)$.

1.11. definīcija. Diferenciāļus, kuru kārta ir lielāka par pirmo, sauc par augstāku kārtu diferenciāļiem.

Ja $ x$ ir neatkarīgais mainīgais un funkcijai $ f$ eksistē $ n$-tās kārtas atvasinājums, tad, ievērojot, ka $ dx=const$, iegūsim šādas formulas:

$\displaystyle df(x)$ $\displaystyle =f'(x)dx\/;$    
$\displaystyle \smallskip d^2f(x)$ $\displaystyle =d(df(x))=d(f'(x)dx)=(f'(x)dx)'dx=f''(x)dx^2\/;$    
$\displaystyle d^3f(x)$ $\displaystyle =d(d^2f(x))=d(f''(x)dx^{2})=(f''(x)dx^{2})'dx=f'''(x)dx^3\/;$    
  $\displaystyle \cdots$    
$\displaystyle d^nf(x)$ $\displaystyle =d(d^{n-1}f(x))=d(f^{(n-1)}(x)dx^{n-1})=(f^{(n-1)}(x)dx^{n-1})'dx=$    
  $\displaystyle \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad=f^{(n)}(x)dx^n\/,$    

kur $ dx^{n}=(dx)^{n}$.

Izmantojot iegūtās formulas, rodas iespēja augstāku kārtu atvasinājumus uzrakstīt kā diferenciāļu attiecības:

$\displaystyle f''(x)=\frac{d^2f(x)}{dx^2}\/,\quad f'''(x)=\frac{d^3f(x)}{dx^3}\/,\quad\cdots\;,
\quad f^{(n)}(x)=\frac{d^nf(x)}{dx^n}\/.$

Ja $ x$ nav neatkarīgais mainīgais, tad saskaņā ar diferenciāļa formas invarianci formula $ df(x)=f'(x)dx$ paliek spēkā. Atrodot otrās kārtas diferenciāli, $ dx$ vairs nevar uzskatīt par konstantu un ir jāizmanto reizinājuma diferenciāļa formula. Šoreiz

$\displaystyle d^2f(x)=d(f'(x)dx)=d(f'(x))dx+f'(x)d(dx)=f''(x)dx^2+f'(x)d^2x\/.$

Analogi var atrast arī pārējos diferenciāļus.
1.10. piezīme. 
Augstāko kārtu diferenciāļiem vairs nepiemīt to formas invariance.
1.16. piemērs. 
Noteikt funkcijas $ f(x)=x^2\ln x$ trešās kārtas diferenciāli un izskaitļot to punktā $ x_0=1$.

Izmantosim formulu $ d^3f(x)=f'''(x)dx^3$.

Atradīsim

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =(x^2\ln x)'=2x\ln x+x^2\frac{1}{x}=2x\ln x+x\/;$    
$\displaystyle f''(x)$ $\displaystyle =(2x\ln x+x)'=2\ln x+2x\frac{1}{x}+1=2\ln x+3\/;$    
$\displaystyle f'''(x)$ $\displaystyle =(2\ln x+3)'=2\frac{1}{x}=\frac{2}{x}\/.$    

Tādējādi $ d^3f(x)=\frac{2}{x}dx^3$ un $ d^3f(1)=2dx^3$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.9. Jautājumi Augstāk: 1. DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 1.7. Elementāro pamatfunkciju atvasinājumi

2002-01-21