next up previous contents index Fizika DU TSC
Augstāk: Vakuuma iegūšanas metodes. Iepriekšējais: Literatūras saraksts


Pārbaudi savas zināšanas vakuuma iegūšanas metodēs!
1. Kas ir vakuums?
a) Bezsvara stāvoklis.
b) Gāzes retinājuma pakāpe, kad gāzes molekulu brīvā ceļa garums ir lielāks par trauka (kurā atrodas gāze) izmēriem.
c) Bezgaisa telpa.
d) Gāzes retinājuma pakāpe, kad gāzes molekulu brīvā ceļa garums ir mazāks par trauka (kurā atrodas gāze) izmēriem.

2. Kāda ir izplatītākā vakuuma mērvienība?
3. Cik vakuuma pakāpes izšķir?
4. Kas ir paliekošais spiediens?
a) Maksimāli zemākais spiediens, ko var iegūt ar doto sūkni darbojoties bez slodzes.
b) Maksimālais spiediens sūkņa izejā, pie kura sūknis vēl var normāli darboties.
c) Spiediens, kas paliek kamerā pēc sūkņa izslēgšanas.
d) Spiediens, kas paliek telpā pēc sūkņa ieslēgšanas.

5. Pie kādas sūkņu klases pieder trohoidālais sūknis?.
Jonizācijas sūknis.
Putekļu sūknis.
Tilpuma sūknis.
Strūklas sūknis.

6. No ka atkarīgs strūklas sūkņu darbības spiedienu diapazons?
No spiediena kamerā.
No tvaika plūsmas blīvuma.
No tvaika plūsmas ātruma.
No tvaika kvalitātes.

7. Kas ir ceolīts?
Sārmu metālu kālija silikāts.
Gaļas ēdiens.
Metālu sakausējums.
Sārmu metālu alumīnija silikāts.

8. Jonu sūkņus nevar lietot:
ūdens sūknēšanai
inerto gāzu sūknēšanai
putekļu sūknēšanai
visi augstākminētie

9. Pēc kā nosaka spiedienu jonizācijas manometros?
Pēc apkārtmēra.
Pēc jonu strāvas lieluma.
Pēc gāzes vizkozitātes lieluma.
Pēc siltumvadītspējas maiņas.