LV    EN

   

 

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts

Šķidruma mehānikas un siltuma vadīšanas

sarežģīto dinamisko sistēmu analīze

 

 
Par projektu   Projekta kopsavilkums   Zinātniskā grupa
Konferences   Publicitāte   Publikācijas
 

Par projektu
 
Projekta nosaukums: Šķidruma mehānikas un siltuma vadīšanas sarežģīto dinamisko sistēmu analīze
Projekta numurs: lzp-2020/1-0076
Projekta iesniedzējs: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta sadarbības partneris: Daugavpils Universitāte
Projekta zinātnes nozare: Matemātika
Pētījuma veids: Fundamentālie pētījumi
Projekta vadītājs: Andrejs Koliškins [Andrejs.Koliskins@rtu.lv]
Projekta koordinators DU: Armands Gricāns [armands.gricans@du.lv]
Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.-31.12.2023.
Projekta kopsavilkums
 

Projekts ir veltīts vairāku nestacionāru problēmu fundamentāliem pētījumiem un to pielietojumiem siltuma vadīšanā un šķidruma mehānikā.

Projekta mērķis ir izstrādāt matemātiskos modeļus un algoritmus, lai pētītu trīs galveno problēmu grupas:

 • faktoru, kas ietekmē efektīvo biomasas pārstrādi, tīras enerģijas ražošanu un atkritumu utilizāciju, analīze;

 • siltuma vadīšanas un šķidruma mehānikas ātro nestacionāro procesu pētīšana (ieskaitot inverso uzdevumu risināšanu);

 • vairāku siltuma vadīšanas režīmu analīze radiālās simetrijas gadījumā un atbilstošo nelineāro robežproblēmu atrisināmības, atrisinājumu sazarošanās un bifurkāciju pētīšana.

Sagaidāmie rezultāti ir šādi:

 • izstrādāti matemātiskie modeļi, algoritmi un datorprogrammas, lai analizētu dinamiskās sistēmas, kas ir saistītas ar biomasas siltuma pārstrādi, tīras enerģijas ražošanu un atkritumu utilizāciju;

 • siltuma vadīšanas nestacionāru procesu analīze un kontrole ar izstrādāto modeļu palīdzību, inverso nestacionāro hiperbolisko procesu atrisināšana (ar pielietojumiem tērauda rūdīšanā);

 • pārējas uz turbulenci ātri palēnināto plūsmu caurulēs un kanālos analīze, izmantojot absolūtās un konvektīvās nestabilitātes jēdzienus;

 • parasto diferenciālvienādojumu un to sistēmu nelineāro robežproblēmu analīzes jaunas metodes.


Zinātniskā grupa
 
  Rīgas Tehniskā universitāte:
 
 
  Andrejs Koliškins Dr.math., profesors
  Inta Volodko Dr.math., profesore
  Ilmārs Iltiņš Dr.sc.ing., profesors
  Marija Iltiņa Dr.sc.ing., asociētā profesore
  Mohamed Ghidaoui PhD, profesors
  Valentīna Koliškina Dr.math., docente
  Maksims Žigunovs Mg.sc.ing.
 
Daugavpils Universitāte
:
 
 
  Armands Gricāns Dr.math., asociētais profesors
  Felikss Sadirbajevs Dr.habil.math., profesors
  Ināra Jermačenko Dr.math., asociētā profesore
  Diāna Ogorelova Mg.math.
  Inna Samuilika Mg.math.

Konferences
 

Publicitāte
 

Publikācijas
 
 • A. Kolyshkin, V. Koliskina, and I. Volodko, Stability of a convective flow generated by non-uniform heat sources in a transverse magnetic field, submitted for publication to JP Journal of Heat and Mass Transfer on February 16, 2022, 15 pages. (Currently under the first revision).

 • M.Y. Lam, A. Kolyshkin, and M.S. Ghidaoui, Initial dynamics responsible for the stabilizing effect of Froude number in shallow shear flows, Proceedings of the 39th IAHR World Congress (June 19–24, Granada, Spain), 2022, 9 pages. (Accepted for publication).

 • I. Samuilik and F. Sadyrbaev, On a system without critical points arising in heat conductivity theory, WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, 2022, 17, pp. 151-160.

 • T. Treilande and I. Iltins, Non-standard method of solving direct and inverse problems for hyperbolic equations, Proceedings of 21st International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" (May 25-27, Jelgava, Latvia), 2022, pp. 383-888.

 • M. Zigunovs, I. Iltins, and M. Iltina, Fluid driven thermal distribution in porous media applying parallel calculations, JP Journal of Heat and Mass Transfer, 22(2), 2021, pp. 305-335.

 • M. Zigunovs, A. Kolyshkin, and I. Iltins, Linear stability of a steady convective flow between permeable cylinders, Fluids, 6(10):342, 2021.

 • A. Gritsans, V. Koliskina, A. Kolyshkin, and F. Sadyrbaev, On the stability of a steady convective flow in a vertical layer of a chemically reacting fluid, in: 9th edition of the International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering (COUPLED PROBLEMS 2021), Vol. IS34 - Multiphysics Problems, 2021, 10 pp.

 • A. Gritsans, A. Kolyshkin, D. Ogorelova, F. Sadyrbaev, I. Samuilik, and I. Yermachenko, Solutions of nonlinear boundary value problem with applications to biomass thermal conversion, Proceedings of 20th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" (May 26-28, Jelgava, Latvia), 2021, pp. 837-842.